Wengga Gubu-buna Aburr-ni Jesus Abu-bu Barra
(Metiyu 26:1-5; Luk 22:1-2; Jon 11:45-53)
141Gun-gatiya gugu yi-gurrepa janara gu-ji barra burrwa Ju yerrcha, minypa ngorrngurra abirri-jirrapa gu-ni barra burdak. Janara gun-gata minypa wolawola jip (sheep) an-geka an-nurra abu-burnda aburr-workiya, abu-banga aburr-workiya, rrapa damba mun-gun'gun mbi-banga aburr-workiya, gubu-borrwuja minypa wola waykin an-guyinda an-mujaruk burr-burndarna, wurra jarra burr-beybana, gu-gurda ngacha. Wurra gun-gata minypa janara yi-gurrepa gu-ji burrwa gu-bona, birripa wana junggay yerrcha rrapa joborr marn'gi aburr-gunega wengga gubu-buna aburr-ni, Jesus barra yongun abi-rrima rrapa abu-bu. 2Wurra aburr-yinagata, “A-lay, gun-guna gala nguburr-yinmiya gu-janara. Wurra burdak; gala yapa wurra gama gorlk aburr-yurtcha gurda aburr-yurtcha.”
Jin-ngardapa Gama Bama A-jirra A-ngimarra Jesus
(Metiyu 26:6-13; Jon 12:1-8)
3Wurra Jesus gatiya a-ni Bechini (Bethany), balapala a-rrenyjinga Jayman (Simon) an-gata mu-ngoyurra an-jeja a-ji, minypa gun-guburlububurluja gu-rrimarra. Gata balaja mbi-barra aburr-ni, lika jin-ngardapa gama jina-bona, bochula (bottle) mu-guyinda muna-ganyja mun-gungimiya mun-molamola mun-gungolkuja mun-nelangga nart (nard). Mun-gata bochula mbi-jarlapuna jandarra gun-molamola gun-gata gun-nelangga alab'echa (alabaster), rrapa mun-gata nart rrupiya wana nula gala mun-nga mun-nerranga mbi-balagarrgurrjarna. Lika nipa jin-gata mu-rrumurra mun-gata bochula, lika mun-gata mun-molamola mun-gungolkuja mu-jerrjerrjinga ana-jawurrga Jesus.
4Wurra gu-gata wenga aburr-werranga gu-galiya yerrcha aburr-gata aburr-bachirramiyana achila, aburr-wengganachichiyana aburr-ni birripa wupa, minypa aburr-yinanga, “Jin-guna an-nga nula mu-yerpana mun-gata mun-molamola mun-gungolkuja? 5Ngayburrpa jarra ngubu-ganyjarna, ngubu-barnjingarna burrwa, rrapa minypa rrupiya wana ngubu-manggarna mun-gata minypa an-gugaliya mu-mangga a-workiya, jama a-jirra a-workiya gun-ngardapa jemberr, ngarla. Lika gu-gata wenga aburr-nyagara arrbu-wucharna.” Aburr-yinagata aburr-wena, lika jibu-jonga aburr-ni.
6Wurra Jesus a-wena burrwa, “Bubu-bawa! Jin-narda an-nga nula nyiburr-weya achila? Nipa gun-molamola gun-narda minypa nguna-ngimarra rrapa ngu-molamola nguna-negarra. 7Wurra birripa gorlk aburr-nyagara wugupa nyiburr-nirra nyiburr-workiya, barra wolawola ana-goyburrpa nyiburr-gunggaja burrwa nyiburr-workiya; wurra jarra ngaypa ngu-boy barra. 8Wurra jin-guna jiny-yinagata nguna-ngimarra, minypa nipa ganyjarr gu-rrimarra. Minypa mu-jerrjerrjinga mun-molamola mun-gungolkuja ngaypa ngu-burral, nuwurra jurdach lika ngunabu-jurnumba. 9Gun-guna ngu-weya ana-gorrburrwa gun-burral: Yina gaya barra gun-ngaypa janguny gubu-ngurrja barra aburr-workiya gun-nardiya rrawa gu-jirra gu-boya, gun-gata rrapa gu-barrjeka barra achila janguny, minypa geka nipa nguna-ngimarra.”
Jurrach (Judas) A-malchinga Burrwa Jesus Abu-bu Barra
(Metiyu 26:14-16; Luk 22:3-6)
10Lika Jesus burr-yika 12 gu-galiya yerrcha, wurra an-ngardapa an-gata an-nelangga Jurrach Yichk'eriyat (Judas Iscariot), nipa a-garlmuna, a-bona burrwa wana junggay yerrcha, minypa nipa burr-wu barra Jesus barra abi-rrima. 11Gu-gurda ngacha nipa a-wena burrwa, birripa aburr-japurramayana nula rrapa gochila gochila abi-rrana rrupiya barra abu-wu. Lika gu-gata wenga Jurrach gu-borrwurra a-ni yina gaya rrapa gu-yinpa barra Jesus abi-rrima.
Jesus Rrapa Aburr-yigipa Jawina Gu-janara Aburr-ni
(Metiyu 26:17-25; Luk 22:7-14, 21-23; Jon 13:21-30)
12Gun-gatiya gugu waypa janara gu-ji, minypa damba mun-gun'gun mbi-barra aburr-workiyana Yichrayal (Israel) yerrcha, rrapa an-geka jip abu-buna aburr-workiyana nuluwa Wangarr, gun-gata Jesus burr-yika jawina abu-wengganana, “A-lay, yina gaya jal nyi-nirra ngayburrpa barra nyiburr-boy, nawanawa nyiburr-ni nggula mun-mujanara balaja rrapa an-mujanara jip?”
13Lika Jesus bijirri-jerrmarra abirri-jirrapa abirri-yigipa jawina, a-yinagata butula, “Birri-boy gu-murnangana rrawa, lika an-ngardapa an-gugaliya gatiya barra galamurrpa nyibu-garra, nipa bugula a-bamiya a-bamburda duram ana-guyinda; lika ana-gotipa nyirri-jurrjurrma barra nipa an-gata. 14Lika nyiburr-jarl barra nyiburr-bamba, a-barrnguma. Lika nyirri-wenggana barra an-gata bala an-gurrimapa, nyirri-yinda barra nula, ‘A-lay, an-gaba Bunggawa a-wena, a-yinagata, “Yina gun-gaya gun-ngaypa gun-ngarnama barra ngaypa rrapa aburr-ngaypa jawina wugupa nyibu-bay nyiburr-ni rrapa nyibu-borrwa wola arr-beybana?’” 15Lika nipa nyjirri-guybuka barra gun-ngarnama waykin gu-jirra, gipa mu-ngoyurra gu-jarlapuna, belabila gun-nga burr-guta gu-jirra gu-boya barra ana-gotipa nawanawa nyirri-ni arrburrwa.”
16Jesus a-yinagata a-wena butula, lika abirri-gata abirri-yigipa jawina abirri-bona gu-murnangana rrawa, lika gubirri-barripuna minypa nipa a-wena. Lika nawanawa abirri-ni mun-gata mun-mujanara balaja.
17Lika nuwurra yi-rrana gu-ni, Jesus rrapa aburr-yigipa jawina aburr-bona gurda. 18Lika gatiya waypa balaja mbi-barra aburr-ni, Jesus a-wena burrwa, a-yinagata, “Gun-guna ngu-weya ana-gorrburrwa gun-burral: Ana-goyburrpa nyiburr-gurda wugupa ngubu-banga nguburr-nirra, ny-nyardapa gipa ny-jarlmuna, aburr-gata aburr-bachirra murna burr-wu barra ngaypa.”
19Lika aburr-yigipa jawina wargugu aburr-ni nula gun-gata nipa a-wena. Lika ngardapa ngardapa abu-wengganana aburr-bona, “A-lay, ngaypa ngika, ya?”
20Lika Jesus a-wena, “Nyiburr-gurda wupa nyiburr-ngaypa 12 gu-galiya yerrcha, ny-jurdiya ny-nyardapa, wurra an-ngardapiya an-guna ngayburrpa wugupa damba ana-maywapa ana-japalana ay-gurragaja arr-nirra. 21Minyjiya. An-guna An-walkurpa An-gugaliya nipa a-juwa barra, minypa mu-jurra gu-yurra Wangarr gun-nika janguny, wurra an-gugaliya an-gata minypa nguna-bawuna rrapa murna burr-wuna ngaypa aburr-gata aburr-bachirra, nipa jarra an-gata an-gugaliya gun-nerra warrpam gu-ni barra nula, jimarna gun-mola nula minyja nipa gala a-bambunggiyarna.”
Minypa Jesus An-munyjurr Mbi-barra
(Metiyu 26:26-30; Luk 22:14-20; 1 Gorint Aburr-guyinda 11:23-25)
22Gun-gatiya minypa birripa mbi-barra aburr-ni, Jesus mu-menga damba, a-japurramayana nula Wangarr, lika mu-rrumurra, burr-wuna a-bona aburr-yigipa jawina. A-yinagata burrwa, “Bubu-ma; mun-guna ngaypa ngu-burral.”
23Rrapa mernda a-jirra a-menga, minypa burr-girra gurnal, lika a-japurramayana nula Wangarr, lika burr-wuna, aburr-yigipa jawina aburr-jaranga mbi-barra. 24Jesus a-yinagata burrwa, “Mun-guna ngaypa ngu-maningan gun-burral gu-nenga mu-nirra rum. Ngaypa ngu-jortcha barra ana-gorrburrwa ana-goyburrpa nyiburr-gurda rrapa aburr-jaranga aburr-werranga burr-guta. 25Gun-guna ngu-weya ana-gorrburrwa gun-burral: Mun-guna gurnal mun-girra gala barra barrwa ngu-bay, wurra nuwurra mun-geka ngu-bay barra Wangarr ana-murna.”
26Ganapiya, lika manakay aburr-japarndiyana nula Wangarr, lika aburr-garlmuna, mu-mirk aburr-bona mun-nelangga Alip (Olive) Mu-jirrapa.
Jesus Mu-ngoyurra Gu-ngurrjinga Minypa Nipa Birta (Peter) A-jordajiya Barra
(Metiyu 26:31-35; Luk 22:31-34; Jon 13:36-38)
27Lika Jesus a-yinagata burrwa, “A-lay, nyiburr-gurda nyiburr-jaranga nyiburr-garlmapa ngunabu-bawa nyiburr-yurtcha. Ngardawa minypa mu-jurra gu-yurra janguny, gu-yinaga gu-yurra,
‘An-gata jip jaga a-ganaja a-workiya,
nipa Wangarr ana-nyala a-bu barra,
rrapa nipa jin-gata jip jiny-jarlmapa barra,
mun-ganday m-bu barra.’
28Gu-yinagata gu-yurra janguny. Wurra nuwurra waypa barra ngu-molamiya, ngaypa lika mu-ngoyurra ngu-boy barra ana-gorrburrwa gun-gata Galali (Galilee).”
29Lika Birta (Peter) a-garlmuna, a-wena nula Jesus. “A-lay, ngaypa gala ngu-yinmiya ngiy-bawa, marrban aburr-werranga aburr-lijiwarriya.”
30Wurra Jesus a-yinagata nula Birta, “Gun-guna ngaypa jarra marn'gi ngardawa gun-burral: geka barra, minyjiya, gun-nardiya ana-munya barra gala barra bawul (fowl) ni gugu jiny-yengga, wurra jarra nginyi gugu ny-jirrapa ny-nyardapa ny-joma ny-jordajiya burrwa, jimarna gala marn'gi apula, rrapa nuwurra jurdach bawul jiny-yengga barra.”
31Wurra Birta a-yinagata a-wena burr-guya, “Ngaypa gala barra ngiy-bawa, wurra marrban ngunabu-bu minypa wugupa arr-juwa.” Rrapa aburr-werranga Jesus burr-yika jawina aburr-yinagatiya aburr-wena gun-maywapa.
Jesus A-wengganana A-ni Gata Gach'emani (Gethsemane)
(Metiyu 26:36-46; Luk 22:39-46)
32Birripa aburr-bamuna gurda rrawa gun-nelangga Gach'emani (Gethsemane), lika Jesus a-yinagata burrwa aburr-yigipa jawina, “Ana-goyburrpa ngunyuna buburr-ni, wurra ngaypa barra yi-gaba ngu-boy, Ngun-anya ngu-wenggana barra.” 33Lika burr-menga Birta rrapa Jeymch rrapa Jon, lika burr-ganyja a-bona. Wurra nipa a-garlmunapa wargugu a-ni. 34A-yinagata burrwa, “Ngaypa burr-guya wargugu ngu-nirra, ngarla! Wurra ana-goyburrpa buburr-gana buburr-ni ngunyuna.”
35Lika ay-garlmuna gun-baykarda ngika, lika a-yerrnyjiyana gu-jel, Wangarr a-wengganana a-ni barra nipa gun-gata mari a-beyba. 36A-yinagata, “Anya, gala gun-nga gun-derta gun-gorla nggula, wurra gun-guna mari yerrnyja apula. Wurra ngardawa gun-ngaypa jal ngika, wurra minyja nginyipa jal nyi-ni.”
37Ganapiya, lika nipa ana-jekarra, burr-nana aburr-yigipa jawina aburr-yu. Lika a-wena nula Birta, “A-lay, Jayman, ny-yunyarra? Nginyipa gala ny-yinmiya ny-jana, ya? Wurra ngaypa gun-guna waya ngu-bona.” 38Lika nipa a-yinagata burrwa, “Buburr-gana buburr-ni, rrapa bubu-wenggana Wangarr, barra nipa a-gunggaja ana-gorrburrwa rrapa gala nyiburr-yinmiya nyiburr-lijiwarriya. Minypa ana-goyburrpa nyiburr-mola, wurra nyiburr-gata nyiburr-gugaliya nyiburr-nyarlkuch.”
39Lika a-garlmuna, barrwa a-bona, Wangarr a-wengganana a-ni gun-maywapa. 40Ana-jekarra, lika barrwa aburr-yigipa jawina burr-nana aburr-yu aburr-ni. Birripa gala aburr-yinmiyarna aburr-ganajarna aburr-nirrarna, wurra ngorrngurra burr-buna gu-ni, rrapa nipa burr-wengganana, aburr-jurnjinga.
41Barrwa ana-jekarra ana-jirrapa ana-ngardapa ana-goma, lika nipa a-yinagata burrwa, “Awa! Nyiburr-gurda mu-nguy nyiburr-yurra rrapa nyiburr-ngeknga nyiburr-yurra, ya? Ganapiya! Gun-nardiya gugu gun-balmapa gu-jirra. Minyja bubi-na, an-guna An-walkurpa An-gugaliya gugu abi-rrima barra burrbu-wu gu-galiya yerrcha aburr-gata aburr-werra. 42Buburr-garlma barra nguburr-boy. Bubi-na, an-guna nguna-bawuna, nipa burr-ganyja gurda ana-bamburda barra ngunabi-rrima!”
Jesus Abi-rrimarra
(Metiyu 26:47-56; Luk 22:47-53; Jon 18:3-12)
43Gun-gatiya waypa Jesus a-yinagata a-wena burrwa a-ni, gugu Jurrach a-bena, mu-ngoyurra Jesus an-nika jawina a-ni. Minypa aburr-jaranga burr-ganyja gurda an-gujarrcha abi-rrimarra rrapa gun-jong gubi-rrimarra, aburr-gata burrbi-jerrmarra gurda birripa aburr-gatiya wana junggay yerrcha rrapa joborr marn'gi aburr-gunega rrapa aburr-werranga burr-guta mu-murna yerrcha.
44Jurrach nipa an-gata mu-ngoyurra a-bawuna a-bona Jesus, nipiya a-guguyana burrwa ana-bona, gipa mu-ngoyurra a-wena burrwa, a-yinagata, “Ngaypa ngu-macha barra an-gugaliya, an-gatiya nyibi-rrima barra nyibu-ga nyiburr-boy.” 45Lika nipa Jurrach jechinuwa ana-bonapa a-bena nula Jesus. Lika a-yinanga, “A-lay, Bunggawa!” lika a-machinga. 46Lika aburr-gata Jurrach burr-ganyja gurda ana-bamuna, birripa burr-guya abi-rrimarra Jesus. 47Wurra aburr-gata wugupa nula Jesus aburr-jinyja, ana-ngardapa barrang a-warrkarra, lika a-garlmunapa a-jarrchinga gelama a-jirra an-gata junggay wana an-babalapa an-nika an-mujama.
48Lika Jesus a-garlmuna, a-wena burrwa. “Nyiburr-gurda ana-goyburrpa, an-nga nula nyiburr-bona gurda barrang burr-guta rrapa gun-jong burr-guta barra ngunabi-rrima? Wurra ana-goyburrpa bama nyiburr-yinanga, jimarna ngaypa ngu-bachirra, ya? 49Wurra ngaypa ngu-jaranga ng-goma ng-gatiya wugupa ana-gorrburrwa, Wangarr gun-nika gu-japurra rrawa marn'gi marn'gi arr-nenga ngu-nirra ngu-workiya janguny, wurra gala ana-goyburrpa ngunabi-rrima. Wurra jarra nipa gun-guniya gu-bena minypa janguny mu-jurra gu-yurra.” 50Jesus a-yinagata a-wena burrwa aburr-gata aburr-bachirra nula, lika gu-gata wenga aburr-yigipa jawina abu-bawuna, aburr-yurtchinga aburr-ni.
51An-ngardapa an-yawarriny a-jurrjurrmurra a-bona Jesus, nipa an-nyagara mirikal, wurra mun-ngardapiya wupa a-barrngumurra. Nipa jimarn jarra abi-rrimangarna aburr-gata aburr-bachirra, 52wurra mun-gata mirikal a-garlmunapa m-bawuna burrwa, lika an-nyagara a-yurtchinga a-ni.
Gawnchila (Councillor) Yerrcha Gojilapa Abi-negarra Jesus
(Metiyu 26:57-68; Luk 22:54-55, 63-71; Jon 18:13-14, 19-24)
53Lika abu-ganyja Jesus gun-gata junggay wana an-babalapa gun-nika bala, gatiya birripa wana junggay yerrcha rrapa aburr-werranga mu-murna yerrcha rrapa mola joborr marn'gi aburr-gunega gu-ngardapa aburr-negiyana aburr-ni. 54Wurra Birta jurdach ana-jurrjurrmurra ana-bona Jesus, lika gun-gata junggay wana an-babalapa gun-nika rrawa a-bena, lika aburr-gata junggay wana an-babalapa burr-yika aburr-mujama a-rakaja burrwa, lika a-ngarnbuna a-ni.
55Rrapa gata wupa gu-bala aburr-gata wana junggay yerrcha rrapa gawnchila (councillor) yerrcha, birripa jimarna barra abirri-jirrapa abirri-ngurrja Jesus, minypa gun-gata gun-ganawa butula janguny bitipa abirri-ngurrja, minypa gu-gurda ngacha burrwa joborr barra minypa mari gubu-garra nula rrapa abu-bu; wurra gala gun-nga gubu-barripungarna janguny. 56Minypa aburr-jaranga abu-ngurrjinga aburr-ni, wurra jarra gun-birripa janguny ngardapa ngardapa.
57Lika aburr-werranga aburr-garlmuna, abu-ngurrjinga Jesus, 58aburr-yinanga, “Ngayburrpa nyiburr-galiyarra nula, nipa a-yinagata, ‘Gun-guna bala Wangarr gun-nika ana-gugaliya gu-jarlapuna, ngaypa barra ngu-rruma, lika ngorrngurra abirri-jirrapa gun-ngardapa wupa ngaypa barra gun-nerranga ngu-jarlapa gala an-gugaliya gu-jarlapungarna.’” 59Aburr-yinagata abu-ngurrjinga, wurra gun-birripa rrapa janguny aburr-wena ngardapa ngardapa.
60Lika an-gata junggay wana an-babalapa a-garlmuna, gojilapa a-jinyja aburr-gata aburr-ni, lika a-yinagata nula Jesus, “Nginyipa gala gun-nga wengga n-dima rraka ny-yengga, ya? Wurra gun-gata gun-nga birripa aburr-guna minypa bubu-ngurrjinga aburr-nirra?” 61Wurra Jesus bamawa a-ji; gala gun-nga a-weyarna.
Barrwa nipa junggay wana an-babalapa a-wengganana Jesus, “Ya? Ny-jurda nginyipa Christ, Ny-yalkurpa nula Wangarr biy-yika?”
62Nipa Jesus a-yinagata, “Ngaw, ngaypiya. Rrapa ana-goyburrpa nyibi-na barra an-guna An-walkurpa An-gugaliya ana-munganaguwa Wana An-babalapa ana-gera a-ninya barra, rrapa waykin wenga gu-nguparr minypa ana-jeka barra.”
63Gun-narda nipa junggay wana an-babalapa a-galiyana, lika mun-nigipiya mirikal mu-gorndanga a-ni, minypa nipa gochila a-barrjinga. Lika a-yinagata, “Ganapiya. Gala barrwa jal nguburr-ni ana-nga barra a-ngurrja arrburrwa an-guna! 64Wurra ana-goyburrpa gipa nyiburr-galiyana nula, nipa gun-nerra a-wena rrapa wana a-negiyana nula Wangarr. Wurra nyiburr-yinmiya ana-goyburrpa nyibu-borrwuja? Nguburr-yinmiya barra nula?”
Birripa aburr-yinanga, “Nipa wupa a-barrbiyana, werra a-negiyana. A-juwa barra.” 65Aburr-werranga aburr-garlmuna, m-bordich abu-balkaja nipa Jesus, rrapa mipila a-jirra abu-bichinga, lika abu-buna rrapa aburr-wena nula, “Marrka ngurrja. Ana-nga biy-buna?” Birripa aburr-yinagata nula Jesus, lika aburr-gata junggay wana an-babalapa burr-yika aburr-mujama abu-menga, abu-buna aburr-ni.
Birta A-jordajiyana
(Metiyu 26:69-75; Luk 22:56-62; Jon 18:15-18, 25-27)
66Wurra Birta burdak yarlanga a-ninya, lika an-gata junggay wana an-babalapa jin-nika jin-mujama jiny-jarl jiny-bamuna, 67a-nana Birta a-ngarnbuna a-ni. Lika galginy jinyu-derichinga a-nana jiny-bamuna, lika jiny-yena nula, “A-lay, nginyipa burr-guta an-gata Nejarach an-guyinda wugupa nyiburr-rrigirrgnga.” Jiny-yinagata nula.
68Wurra nipa Birta a-jordajiyana, a-yinanga, “A-jay, gun-nga ny-yeya ny-boya?” Lika a-garlmuna, a-jarl a-bamuna rrawa gu-gera, rrapa bawul jin-gata ji-ngardapa ji-goma jiny-yena.*Gun-gata minypa gu-yinagata, “rrapa bawul jin-gata ji-ngardapa ji-goma jiny-yena”, gun-narda gala gu-yu mun-gata mun-nerranga jurra mun-maywa mun-guwarr. Waygaji ana-werranga a-wukurrjinga, Mark an-nyagara.*
69Gatiya lika jin-mujama a-nana nipa a-jinyja, lika jiny-jarlmuna, jiny-yena burrwa aburr-gata aburr-werranga, “An-narda an-ngardapa wugupa aburr-rrigirrgnga.” 70Wurra Birta barrwa a-jordajiyana.
Lika gun-baykarda ngika, lika aburr-gata aburr-jinyja aburr-yinanga nula Birta, “A-lay, nginyipa gala ny-yinmiya ny-jordajiya. Wurra ny-jurdiya nginyipa burr-guta an-gata nyiburr-rrigirrgnga nyiburr-workiya, ngardawa nginyipa Galali nyi-guyinda, ngarla!”
71Wurra Birta a-yinagata, “Ngaypa gun-burral ngu-weya ana-gorrburrwa, gala ngu-yinmiya ngu-jordajiya; galapa Wangarr nguna-bun! Wurra nipa an-gata an-gugaliya ana-goyburrpa nyibu-ngurrjinga ngaypa gala marn'gi nula.”
72Lika gu-gata wenga bawul gugu ji-jirrapa ji-goma gu-negarra nipa jiny-yena, lika Birta gu-borrwurra nipa Jesus geka a-yinmiyana a-wena nula, minypa a-yinagata nula, “Gala barra bawul ni gugu jiny-yengga, wurra jarra nginyi gugu ny-jirrapa ny-nyardapa ny-joma ny-jordajiya burrwa, jimarna gala marn'gi apula, rrapa nuwurra jurdach bawul jiny-yengga barra.” Gu-gatiya wenga lika nipa Birta burr-guya a-rruwujana.

*14:68: Gun-gata minypa gu-yinagata, “rrapa bawul jin-gata ji-ngardapa ji-goma jiny-yena”, gun-narda gala gu-yu mun-gata mun-nerranga jurra mun-maywa mun-guwarr. Waygaji ana-werranga a-wukurrjinga, Mark an-nyagara.*