Jesus A-bena Jir'uchalam (Jerusalem)
(Metiyu 21:1-11; Luk 19:28-40; Jon 12:12-19)
111Gun-gatiya Jesus rrapa aburr-yigipa jawina yerrcha aburr-bamuna gurda yi-gurrepa Jir'uchalam (Jerusalem), birripa aburr-bena mu-mirk mun-gata mun-nelangga Alip (Olive) Mu-jirrapa rrapa gun-murna rrawa gu-jirra gun-gata Betpey (Bethphage) rrapa Bechini (Bethany). Lika Jesus bijirri-jerrmarra abirri-yigipa jawina abirri-jirrapa, 2a-yinanga butula, “Birri-boy gun-gata rrawa mu-ngoyurra guna-jirra. Gun-nardiya gugu nyirri-barripa barra dongki (donkey) an-delipa a-bandawiya a-jirra, gala ana-nga a-warrchingarna a-workiyarna. Lika ana-gotipa birri-yarlayarlawa nula, lika birri-ga gurda ay-ngunyunaga. 3Rrapa minyja ana-nga nyjirri-wenggana an-nga nula nyirri-yinagata, wurra ana-gotipa birri-wengga nula, ‘Bunggawa jal a-nirra nula an-guna, rrapa nuwurra ana-jerrma barra nggula.’”
4Ganapiya. Lika abirri-bona, abirri-barripuna, gu-jarlakarr a-jinyja, gu-bala ngana gu-jirra gu-guyinda a-bichiyana a-ji. Lika gatiya waypa bitipa mbirri-yarlayarlawurra nula abirri-ni murndurn, 5aburr-werranga aburr-jinyja birripa burrbu-wengganana, “An-nga nula nyirri-yarlayarlawuja nula nyirri-nirra an-garda dongki?” 6Wurra bitipa abirri-wena burrwa gun-gata geka nipa Jesus a-wenapa butula, lika aburr-gata gu-galiya yerrcha burrbu-bawuna. 7Lika bitipa an-gata dongki abirri-ganyja gurda nula Jesus, lika mun-bitipa molma mun-gunegiya mirikal ana-jonama dongki mbirri-gurrmurra, lika Jesus a-warrchinga. 8Rrapa aburr-jaranga wurra gama gorlk mbi-yarlanggaja nula aburr-bona gu-jarlakarr, minypa mun-birripa molma mun-gunegiya mirikal, barra minypa an-gata dongki mu-rrenyja a-bamba rrapa nipa Jesus waykin ana-jonama. Rrapa aburr-werranga jarlawurr gubu-rrumurra, lika gubi-yarlanggaja nula. 9Aburr-gata minypa mu-ngoyurra aburr-bamuna rrapa aburr-werranga jurdach aburr-bamuna gurda, birripa aburr-gonyjinga aburr-bamuna,
“Japurra ngapa a-jirra!
Wangarr barra gun-molamola gu-nega barra nula an-guna nipa ana-jerrmarra!
10Gun-molamola nguburr-ni barra, minypa wola a-wena nula an-ngayburrpa nyanyapa arrburra Daybit (David)!
Rrapa waykin aburr-guyinda, birripa an-molamola abu-ngurrja barra Wangarr!”
11Aburr-bamuna, aburr-bena Jir'uchalam. Lika Jesus a-bona, a-barrngumurra Wangarr gun-nika gun-japurra rrawa. Lika gu-nana a-bona, wurra warrika yi-rrana gu-ni, lika nipa rrapa aburr-yigipa jawina aburr-jekarra rrawa Bechini.
Jesus A-wena Nula Gun-jong Gun-gata Gun-nelangga Wagarrich
(Metiyu 21:18-19)
12Aburr-yu, guna-gepana, lika aburr-garlmuna, aburr-jekarra gurda Jir'uchalam. Gojilapa aburr-bamuna gurda, lika Jesus a-werrmiyana balaja. 13Lika gu-balay wenga gu-nana gun-jong balaja mu-rrimanga mu-workiya mun-nelangga wagarrich, nipa birlapirla mu-rrimarra. Lika nipa a-jarl a-bamuna, jimarna barra balaja m-barripa, wurra mu-nana mun-nyagara, wurra jarlawurr wupa mu-ji, nuwurra jurdach balaja mu-rrima. 14Lika a-wena nula gun-gata gun-jong. “Ny-jurda gala ny-yinmiya barrwa balaja biy-rrima rraka an-gugaliya m-bay.” Jesus a-yinagata a-wena nula mun-gata gun-jong mun-nelangga wagarrich, rrapa aburr-yigipa jawina aburr-galiyana nula.
Wangarr Gun-nika Bala Gun-nerra Gubi-negarra Jesus Burr-jobujobuna
(Metiyu 21:12-16; Luk 19:45-48; Jon 2:13-22)
15Gu-gata wenga aburr-bamuna, aburr-bena Jir'uchalam. Lika Jesus a-bona, a-barrngumurra Wangarr gun-nika gu-japurra rrawa. Lika a-garlmunapa burr-yerrnyjinga a-ni aburr-gata minypa bayim aburr-ni rrapa jalim aburr-ni gatiya. Minypa aburr-werranga aburr-gatiya rrupiya mbi-ngukurdanyjinga aburr-workiyana burrwa wurra gama gorlk, nipa gu-yerrnyjinga burrwa gun-birripa belabila burr-rrupiya burr-guta. Rrapa aburr-werranga aburr-gata minypa mukumul jalim aburr-ni, barrwa nipa gu-yerrnyjinga burrwa gun-gata gun-birripa gun-gurrenyja gun-guni. 16Rrapa minypa aburr-werranga aburr-barrngumurra aburr-yu, gun-gata rrawa gu-japurra aburr-bamiyana aburr-bona borijipa, wurra Jesus burr-jobujobuna. 17Rrapa nipa waypa marn'gi burr-negarra a-ni, nipa a-yinanga burrwa, “Ana-goyburrpa gala nyibu-borrwa, ya, jurra mu-guyinda gu-yurra janguny? Minyja gun-narda Wangarr a-wena, a-yinanga,
‘Gun-ngaypa bala gubu-ngurrja barra aburr-workiya wurra gama gorlk,
aburr-yinda barra, “Gu-gata gu-bala aburr-jaranga aburr-bapurr abu-wengganacha aburr-workiya.’”
Gu-yinagata gu-yurra janguny, wurra ana-goyburrpa werra nyibi-negarra nula gun-nigipa bala, ngunyuna gu-galiya yerrcha nyirrbu-gaypurda nyiburr-workiya, jalim nyiburr-nirra burrwa nyiburr-workiya.”
18Gun-narda nipa Jesus a-wena, birripa aburr-gata wana junggay yerrcha rrapa joborr marn'gi aburr-gunega aburr-galiyana, lika aburr-garlmunapa gubu-borrwurra aburr-ni aburr-yinmiya barra Jesus abu-bu. Ngardawa birripa aburr-gurkuja nula, ngardawa wurra gama gorlk aburr-marrkapchinga nula gun-nigipa janguny.
Gun-jong Gu-gorlapuna
(Metiyu 21:20-22)
19Gun-gata lika yi-rrana gu-ni, Jesus rrapa aburr-yigipa jawina gubu-bawuna gun-gata gu-murnangana rrawa, lika aburr-bona barra aburr-yu.
20Lika nuwurra guna-gepana mola aburr-bamuna gurda, rrapa mbi-nana mun-gata gun-jong mun-nelangga wagarrich mu-garlmunapa mu-gorlapuna burr-bama burr-rrepara. 21Lika Birta gu-borrwurra, lika a-wena nula Jesus, “A-lay, Bunggawa, minyja gun-gata na, gun-jong yi-rrawa nginyipa ny-yeya nula nyi-nirra mu-garlmiyapa mu-gorlapurda, ngarla!”
22Jesus a-yinanga nula, “Marr balcha nula Wangarr. 23Ngaypa gun-burral ngu-weya nggula: Minyja ana-nga a-wengga nula mun-guna mun-mirk rrapa a-yinda nula, ‘Garlma! Boy, yerrnyjiya gu-bugula gu-bachirra,’ rrapa minyja an-gata an-gugaliya gala a-barrjejiga, wurra burr-guya marr a-balcha, lika gu-yinardiya barra; Wangarr jama a-ji barra nula, rrapa mun-gata mun-mirk mu-yerrnyjiya barra gu-bugula gu-bachirra.
24“Gun-narda ngardawa gun-burral, lika ngaypa ngu-wengga barra ana-gorrburrwa gun-guna: minyja ana-goyburrpa gun-nga nyibu-wenggana Ngun-anya waykin a-nirra, marr buburr-balcha nula minypa gipa nipa nyirr-wuna, lika nyibu-ma barra. 25-26Wurra gun-gatiya minypa nyibu-wengganacha nyiburr-nirra, rrapa an-gata an-gugaliya minyja a-yinmiyana werra biy-negarra, wurra nginyipa baywarra nega nula, barra nipa Nyanyapa arrku rrapa baywarra gu-nega nggula nginyipa ny-yinmiyana werra nyi-negiyana nula.”
Abu-wengganana Jesus Ana-nga A-wuna Ganyjarr
(Metiyu 21:23-27; Luk 20:1-8)
27Aburr-bamuna, barrwa aburr-bena Jir'uchalam, lika aburr-barrngumurra Wangarr gun-nika gu-japurra rrawa. Lika gatiya Jesus a-bamuna, aburr-werranga aburr-bona gurda nula, aburr-gata wana junggay yerrcha rrapa joborr marn'gi aburr-gunega, rrapa barrwa aburr-werranga mu-murna yerrcha. 28Birripa aburr-yinanga nula, “Ana-nga a-wena nggula gu-gurda ngacha jama ny-jirra?”
29Wurra Jesus a-yinagata burrwa, “Ngaypa burdak arr-wenggana barra gun-ngardapa nyibu-ngurrja apula, nuwurra waypa jurdach ngaypa ngu-ngurrja barra ana-gorrburrwa ana-nga nguna-wuna ganyjarr ngaypa jama ngu-jirra. 30Marrka bubu-ngurrja apula, ana-nga a-wuna Jon gun-gata bama gun-gugurraga nipa bama burr-gurragaja a-workiyana? Nipa Wangarr wurra waygaji an-gugaliya, ya?”
31Jesus a-yinagata a-wena burrwa, wurra birripa aburr-garlmunapa aburr-wengganachichiyana birripa wupa, minypa aburr-yinanga, “A-lay, ngayburrpa nguburr-yinmiya barra? Minyja gala yapa nguburr-yindin, ‘Wangarr a-wuna bama gun-gugurraga nipa Jon.’ Gala yapa nipa an-guna a-yindin arrburrwa, ‘An-nga nula rrapa ana-goyburrpa gala marr nyiburr-balcharna nula?’ 32Wurra gala barra nguburr-yinda, ‘An-gugaliya a-wuna bama gun-gugurraga gun-gata.’ Gala yapa aburr-gata gu-galiya yerrcha aburr-bachirramiyan arrburrwa. Ngardawa birripa gubu-borrwurra, jimarna bama aburr-yinaga Jon a-wena a-workiyana Wangarr gun-nika.”
33Lika aburr-gata wana junggay yerrcha rrapa joborr marn'gi aburr-gunega, rrapa barrwa aburr-werranga mu-murna yerrcha, birripa aburr-yinagata nula Jesus, “Gala ngayburrpa marn'gi.”
Lika Jesus a-wena burrwa, “Rrapa ngaypa gala ngu-yinmiya ngu-wengga ana-gorrburrwa ana-nga nipa a-wena ngaypa jama ngu-jirra.”