Mark A-wukurrjinga
A-ngurrjinga Jesus Christ
Jon (John) Bama Burr-gurragaja
(Metiyu 3:1-12; Luk 3:1-18; Jon 1:19-28)
11Gun-gunaga gun-molamola janguny Jesus Christ gun-nika, nipa Wangarr an-nika An-walkurpa.
2Wola Wangarr an-nika an-mujaruk an-gata Aych'aya (Isaiah) gun-guna a-wukurrjinga, minypa Wangarr a-wena nula an-nigipa An-walkurpa, a-yinanga nula,
“Minyja na, an-ngaypa an-mujaruk mu-ngoyurra ngu-jerrma barra nggula,
nipa barra nawanawa a-ni nggula jarlakarr.”
3A-yinagata,
“Nipa a-jabarrchinga a-jirra yi-gata gu-werrpa,
nipa a-yinaga a-weya,
‘A-lay, nipa Bunggawa ana-boya!
Jarlakarr nawanawa buburr-ni nula!
Gun-jechinuwa bubi-nega nula!’”
4A-yinagata Aych'aya a-wukurrjinga, rrapa gu-gurda ngacha minypa nuwurra Jon (John) a-bena, nipa Wangarr nyanma ana-jerrmarra an-mujaruk. Minypa gata gu-werrpa wurra gama gorlk aburr-bona nula, nipa Jon a-wena burrwa a-ni rrapa bama burr-gurragaja. Minypa a-yinanga burrwa, “Gun-nerra bubu-bawa rrapa buburr-ngukurdanyjiya nula Wangarr, rrapa ngaypa bama arr-gurraga barra, minypa nipa Wangarr rrapa baywarra gu-nega barra ana-gorrburrwa gun-nerra nyibi-rrimarra.”
5Aburr-jaranga aburr-bona gurda nula Jon, aburr-galiyana nula a-wena. Jud'iya (Judea) wenga aburr-bona gurda, minypa rrawa wana gu-bapala gun-gata, rrapa rrawa gu-jirra gu-boya Jir'uchalam (Jerusalem) gu-gata wenga aburr-bona gurda. Minypa birripa gubu-bawuna mu-ngoyurra gun-nerra jama aburr-ji, lika Jon bama burr-gurragaja gatiya man'garba gu-guyinda gun-nelangga Jordan.
6Nipa Jon mirikal a-barrngumurra a-workiyana jin-murga gemul (camel) jibi-jarlapuna, wurpa lika burr-guya mun-derta; rrapa jin-maliyarra a-barrbichiyana a-workiyana. Rrapa nipa jiny-barra a-workiyana jin-gubatpatcha, rrapa woma gu-barra a-workiyana. 7Rrapa wurra gama gorlk nipa gu-ngurrjinga burrwa, a-yinanga a-wena, “A-lay, an-nerranga barrwa ana-boya, nipa wana, wurra ngaypa ng-gunaga ngu-delipa. Minypa ngaypa gala wana rraka ngu-yigipa ngu-mujama ngu-ni nula, rrapa ng-gurduwuja, rrapa minypa ngu-yerrkujama nula ngu-workiya gun-nigipa nipa a-barrngumiya a-workiya rrepara a-jirra. Wurra ngaypa gala ngu-yinmiya; jarra ngaypa ngu-delipa. 8Minyjiya. Ngaypa bama arr-gurragaja ngu-workiya gu-bugula gu-guyinda, wurra nipa bama nyirr-gurraga barra Mern An-mawunga.”
Jon Bama A-gurragaja Jesus
(Metiyu 3:13-17; Luk 3:21-22)
9Gun-gatiya gugu nipa Jesus ana-bona Nejarach (Nazareth) wenga, wurra gun-nelangga wana gu-bapala Galali (Galilee). Lika nipa Jesus a-bena, lika Jon ana-nyala bama a-gurragaja man'garba gu-guyinda gun-gata Jordan. 10Lika gu-gata wenga Jesus ana-warrchinga, rrapa minypa gu-nana waykin gu-lapkujamiyana rrapa Mern An-mawunga nipa minypa mukumul a-maya ana-bupiyana, a-bena nula. 11Lika ana-manyjirda a-galiyana, waykin wenga ana-wena nula, “Nginyipa ny-jurda ny-nyaypa Walkur ngaypa burr-guya jal ngu-nirra nggula; ngaypa ngu-marrkapchinga nggula.”
Jesus Ana-walkwalk Gelama Werra A-negarra
(Metiyu 4:1-11; 4:1-13)
12Warrika Mern An-mawunga ana-nyala gu-werrpa a-ganyja Jesus, 13gata a-ni ngorrngurra gun-jaranga, minypa 40: Rrapa walkwalk an-bachirra an-gata Jeytan (Satan), nipa a-bena nula Jesus rrapa a-jurnajuchuwurra a-ni, jimarna nipa barra werra a-negiya. Rrapa aburr-mugat burr-guta gata aburr-ni aburr-workiyana, wurra Wangarr burr-yika waykin aburr-guyinda aburr-mujaruk aburr-bona gurda, aburr-bena nula, Jesus aburr-gunggajinga nula.
Jesus Burr-menga Gu-galiya Yerrcha Mu-ngoyurra Jichicha Jama Aburr-ji
(Metiyu 4:12-22; Luk 4:14-15, 5:1-11)
14Nuwurra waypa Jon abi-rrimarra rrapa wupa abu-barrbuna brichina (prisoner), lika Jesus a-jekarra Galali, gatiya minypa Wangarr gun-nika gun-molamola janguny gu-ngurrjinga a-bona, 15a-yinanga a-wena, “Gun-balmapa gu-jirra gu-boya Wangarr gun-nika rum gu-bengga barra. Wurra gun-nerra nyibi-rrimanga bubu-bawa, buburr-ngukurdanyjiya rrapa marr buburr-balcha nula gun-nigipa gun-molamola janguny.”
16Gata Galali Jesus gu-rrarnba a-bamuna, lika bijirri-nana jichicha jama abirri-ji abirri-workiyana Jayman (Simon) rrapa an-nigipa worlapa niya Andru (Andrew), bitipa mulucha mu-guyinda abirri-menga abirri-ni. 17Lika Jesus a-gonyjinga butula, “Guwa! Ngunabirri-jurrjurrma, ngaypa barra ajirri-gurdagurdarra ana-gotipa nyirri-yinmiya barra gu-galiya yerrcha nyirrbu-ma.” 18Warrika bitipa mbirri-bawuna mulucha, lika abirri-jurrjurrmurra Jesus.
19Lika Jesus a-garlmuna gun-baykarda ngika, lika bijirri-nana Jeymch (James) rrapa an-nigipa worlapa niya Jon abirri-gata nipa Jebadi (Zebedee) bijirri-bokamurra, birripa mu-michiyang aburr-ni, nawanawa aburr-ni mun-gata mulucha. 20Gata bijirri-nana Jeymch rrapa Jon, a-gonyjingapa butula, lika bitipa an-bitipa nyanyapa buta rrapa aburr-yigipa aburr-mujama burr-guta burrbu-bawuna gata mu-michiyang aburr-ni, lika abirri-jurrjurrmurra Jesus.
Jesus A-yerrnyjinga Walkwalk
(Luk 4:31-37)
21Jesus rrapa aburr-yigipa jawina aburr-bamuna, aburr-bena rrawa Gap'arniyam (Capernaum). Lika Jarradi (Saturday) gu-ni, lika Jesus a-garlmuna, a-bona, gun-gata bala a-barrngumurra Ju (Jew) yerrcha gun-burriya marn'gi aburr-negiya aburr-workiya. Lika wurra gama gorlk marn'gi burr-negarra a-ni janguny. 22Lika birripa gochila aburr-barrjinga nula, ngardawa nipa wana an-babalapa a-wena burrwa a-ni, rrapa ngika minypa aburr-birripa joborr marn'gi burrbi-negarra aburr-workiyana. 23Rrapa an-ngardapa an-gugaliya gatiya gu-bala, nipa walkwalk a-rrimarra. 24Lika gatiya gugu a-gonyjinga burr-guya, “Awa! Ny-junarda nginyipa Jesus Nejarach nyi-guyinda! Wurra an-nga nula nyina-bona arrburrwa ngayburrpa? Wurra nyirr-bu barra, ya? Ngaypa marn'gi nggula nginyipa. Nginyipa Wangarr biy-yika, ngarla! Janguny nginyipa n-dimanga gun-nigipiya Wangarr gun-nika!”
25Lika Jesus ana-nyala a-jobujobuna an-gata walkwalk, “Ngarmbuwa! Nyina-bengga! Bawa an-garda!” 26Lika an-gata an-gugaliya walkwalk ana-nyala a-ngorrkuja a-ni, burr-guya a-gonyjinga, a-bawuna ana-bena.
27Lika wurra gama gorlk gochila aburr-barrjinga, rrapa minypa aburr-wengganachichiyana aburr-ni, “A-lay, gun-guna gun-nga? Wurra gun-geka janguny, minypa burr-ganyjarr, ngarla! Minyja an-guna a-weya a-boya, walkwalk an-guyinda gu-yagurrmunga nula, ngarla!”
28Ganapiya, lika Jesus gun-nika janguny gu-barrjekarra gu-jarl, Galali aburr-guyinda aburr-galiyana nula rrawa gu-jirra gu-boya.
Jesus Wanngu Burr-negarra Aburr-jaranga Gu-galiya Yerrcha
(Metiyu 8:14-17; Luk 4:38-41)
29Gun-gata waypa gubu-bawuna aburr-bona gun-gata bala Ju yerrcha gun-burriya marn'gi aburr-negiya aburr-workiya, lika Jesus a-bona wugupa butula Jeymch rrapa Jon, jechinuwa aburr-bona Jayman rrapa Andru gun-bitipa rrawa. 30Rrapa Jayman jin-nika jaburpa niya jin-gata jiny-yorrpuna jiny-yu, minypa jin-donga jiny-ji, lika gatiya Jesus a-bena, warrika jibu-ngurrjinga nula. 31Lika a-bona, a-bena achila, mernda jiny-jirra jin-dimarra, jiny-jarrkarrana, gugu gu-bona achila gu-derda. Lika jiny-jarlmuna, balaja burr-wuna jiny-bona.
32Lika yi-rrana gu-ni, lika wurra gama gorlk burrbu-ganyja gurda nula Jesus aburr-gurderdakurderda rrapa walkwalk abi-rrimarra. 33Wurra gama gorlk aburr-jaranga aburr-gata gu-ngardapa aburr-negiyana, gun-gata bala ngana gu-jirra yarlanga aburr-ji. 34Lika Jesus bin-dimarra gu-derda gubi-rrimarra, rrapa walkwalk abi-rrimarra a-yerrnyjinga burrwa a-ni. Wurra minypa walkwalk yerrcha burr-nganagobagubuna, ngardawa birripa marn'gi nula nipa Wangarr an-nika An-walkurpa, wurra nipa gala jal a-nirrarna walkwalk ana-nyala a-ngurrja.
Galali Aburr-gomarriyana Aburr-yu
(Luk 4:42-44)
35Ganapiya, lika aburr-yu. Wurra Jesus ana-munya a-garlmuna, rrawa gu-bawuna, ngardapa a-bona gu-werrpa, gata minypa a-wengganana a-ni. 36Wurra Jayman birripa aburr-garlmuna, aburr-wecha nula aburr-bona. 37Lika gu-gata wenga aburr-bena nula, lika aburr-wena nula, “A-lay, aburr-gaba aburr-jaranga aburr-wecharra nggula.”
38Wurra Jesus a-yinanga a-wena burrwa, “A-lay, yi-gaba nguburr-boy rrawa gu-jirra gu-boya, aburr-gata burr-guta barra ngu-wengga burrwa. Gu-gurda nula nguna-bona, ngarla.” 39Lika gu-gata wenga aburr-gomarriyana aburr-yu gun-gatiya Galali rrawa gu-jirra gu-boya, rrapa Jesus gu-ngurrjinga burrwa a-workiyana janguny gata wupa gu-bala Ju yerrcha gun-burriya marn'gi aburr-negiya aburr-workiya, rrapa mola walkwalk a-yerrnyjinga burrwa a-bona.
Jesus Wanngu A-negarra An-gugaliya Gun-guburlububurluja Gu-rrimarra
(Metiyu 8:1-4; Luk 5:12-16)
40An-ngardapa an-gugaliya an-gata an-jeja a-ngolkujarra minypa gun-guburlububurluja gu-rrimarra, nipa ana-bona nula Jesus, lika ana-menama gu-rrana nula, lika a-wengganana, “A-lay, nginyipa ganyjarr n-dimanga, barra minyja nginyipa jal nyi-ni gun-nerra ny-yerrnyja apula.”
41Lika Jesus a-worijinga nula, lika mernda a-jirra a-garlmuna, a-rrimarra. A-yinanga, “Jal ngu-nirra. Ganapiya. Ny-molamola.” 42Lika an-gata an-gugaliya gun-nerra gu-bona nula, an-molamola gugu warrpam.
43Lika warrika Jesus burr-guya a-wena nula, lika a-jerrmarra. 44Minypa a-yinagata nula, “A-lay, galiya apula. Gala barra nguna-ngurrja ngaypa ngiy-jarlapuna. Wurra gun-narda gun-nginyipa wupa janguny yongun nyi-nega barra. Wurra boy, gurdagurdarriya nula junggay an-guyinda, rrapa wu minyjak, barra nipa a-yalpa nula Wangarr an-nigipa. Ngardawa gu-gurda ngacha joborr Mojich (Moses) gu-gurrmurra gun-guwarr, minypa barra wurra gama gorlk marn'gi aburr-ni nggula, minypa gun-nerra gu-bona nggula.”
45Wurra an-gata an-gugaliya a-bona, gu-ngurrjinga burrwa a-rrigirrgarra. Lika gu-gata wenga Jesus gala a-yinmiyarna a-beyarna rrawa, gala yapa burr-guya abu-marnja wurra gama gorlk; wurra jarra gu-werrpa a-ni. Wurra wuriya. Wurra gu-jaranga gu-rrawa wenga aburr-bona gurda nula aburr-ni.