Jesus Wanngu A-negarra An-gugaliya~ Gun-guburlububurluja Gu-rrimarra
(Mark 1:40-45; Luk 5:12-16)
81Gun-gatiya waypa Jesus ana-bupiyana gu-bulgapulga wenga, lika aburr-murra wurra gama gorlk abu-jurrjurrmurra. 2Rrapa an-ngardapa an-gugaliya an-gata burr-guya an-jeja a-ngolkuja minypa gun-guburlububurluja gu-rrimarra, nipa ana-bona, Jesus ana-gochila ana-menama gu-rrana nula, lika a-wena nula, “Bunggawa, nginyipa ganyjarr n-dimanga, barra minyja nginyipa jal nyi-ni, gun-nerra ny-yerrnyja apula, rrapa minypa wanngu nguna-nega.”
3Lika Jesus mernda a-jirra a-jerrjangardawiyana, a-rrimarra an-gata an-jeja a-ngolkuja minypa gun-guburlububurluja gu-rrimarra. A-yinanga nula, “Ngaw, ngaypa jal ngu-nirra. Ny-molamiyapa barra!” Lika warrika gun-gata gun-nerra gu-bona nula an-gata an-gugaliya. 4Lika Jesus burr-guya a-wena nula, “A-lay, galiya: Gala barra nguna-ngurrja ngaypa ngiy-jarlapuna. Wurra gun-narda gun-nginyipa wupa janguny yongun nyi-nega barra. Wurra jechinuwa boy junggay yerrcha aburr-nirra, birripa barra bubi-na, rrapa minyjak nginyipa barra burr-wu nula Wangarr an-nigipa. Ngardawa gu-gurda ngacha Mojich (Moses) gu-gurrmurra gun-guwarr, minypa barra wurra gama gorlk marn'gi aburr-ni nggula minypa gun-nerra gu-bona nggula.”
An-gata Burr-ganyja A-workiya~ Rowm (Rome) An-guyinda An-dakal
(Luk 7:1-10)
5Gu-gata wenga lika Jesus a-bena gun-gata rrawa Gap'arniyam (Capernaum), lika an-gata burr-ganyja a-workiya Rowm (Rome) an-guyinda an-dakal, nipa ana-bona nula Jesus, lika a-ngiwija nula, barra nipa Jesus a-gunggaja nula. 6A-yinanga, “A-lay, Bunggawa, an-ngaypa an-mujama a-yorrpurda a-yurra an-gaba rrawa. Nipa a-nyarlchinga rrapa burr-guya a-wurkurichinga.”
7Jesus a-wena, “Aya. Wurra ngaypa ngu-boy barra ngu-rrima, a-molamiya barra.”
8Wurra bunggawa an-gata burr-ganyja a-workiya an-dakal, nipa a-yinagata, “Ngika, a-la, Bunggawa, wurra ngaypa gala ngu-molamola rraka nyina-boy apula gun-ngaypa rrawa. Wurra minyja nginyipa ny-yengga, an-ngaypa an-mujama a-molamiya barra. 9Ngardawa ngaypa ngu-yinagatiya minypa nginyipa: Minypa an-nerranga mu-ngoyurra a-jirra apula, rrapa minypa ngaypa mu-ngoyurra ngu-jirra burrwa aburr-gata aburr-ngaypa an-dakal nguburr-ganyja ngu-workiya. Minypa an-ngardapa ngaypa ngu-weya nula ngu-workiya, ‘Boy!’ lika nipa a-boya a-workiya; rrapa an-nerranga ngaypa ngu-weya nula ngu-workiya, ‘Guwa!’ lika nipa ana-jarlabiya ana-workiya; rrapa an-ngaypa an-mujama ngaypa ngu-weya nula, ‘Yinda jama ji,’ lika nipa a-yinagata a-workiya jama a-jirra.”
10Gun-narda Jesus a-galiyana, minypa an-gata Rowm an-guyinda a-wena, lika nipa Jesus gochila a-barrjinga nula, minypa nipa an-gata gu-werranga gu-rrawa wenga burr-guya marr a-balcha nuluwa. Lika nipa a-wena burrwa wurra gama gorlk aburr-gata abu-jurrjurrmurrapa aburr-bamuna, a-yinagata burrwa, “Buburr-galiya apula; gun-guna gun-burral: Ngaypa gala ana-nga ngu-barripungarna an-gata Yichrayal (Israel) an-guyinda burr-guya marr a-balcharna minypa an-guna. 11Minyjiya. Aburr-jaranga aburr-gata aburr-boy barra gurda marnnga jina-burrbeya wenga, rrapa marnnga jiy-bunggiya jiy-workiya wenga, lika aburr-raka barra burrwa Aybriyam (Abraham) rrapa Ayjek (Isaac) rrapa Jeykap (Jacob), rrapa wugupa mbi-bay barra aburr-ni balaja Nyanyapa arrku ana-murna. 12Wurra aburr-werranga aburr-guna jimarna Nyanyapa arrku ana-murna aburr-nirrarna, nipa burr-yerrnyja barra yarlanga, birripa barra aburr-ni an-munya gu-maya gu-jirra, rrapa minypa aburr-rruwuja barra aburr-ni aburr-workiya rrapa rrirra gubu-bay.”
13Lika Jesus a-wena nula an-gata minypa an-dakal a-ganyja a-workiya, “Boy rrawa, rrapa gu-yirda barra gu-ni nggula minypa gun-gata nginyipa marr ny-balcha apula.” Jesus a-yinagata a-wena, rrapa gatiya gugu ana-gata an-nika an-mujama a-molamiyana.
Jesus Wanngu Burr-negarra Aburr-jaranga~ Gu-galiya Yerrcha
(Mark 1:29-34; Luk 4:38-41)
14Gu-gata wenga Jesus a-bamuna, a-bena Birta gun-nika rrawa. Lika gatiya Birta jin-nika jaburpa niya jinyu-nana, nipa jiny-yorrpuna jiny-yu, minypa jin-donga jiny-ji. 15Lika nipa Jesus jin-dimarra murna jiny-jirra, lika gu-derda gu-bona achila rrapa warrika nipa jiny-jarlmuna, lika balaja burr-wuna jiny-bona.
16Lika nuwurra waypa marnnga jiny-bungguna rrapa ana-munya gu-ni gu-bamuna, gu-galiya yerrcha burrbu-ganyja gurda nula Jesus aburr-jaranga aburr-gata walkwalk abi-rrimarra. Lika Jesus a-garlmuna, gun-ngardapa a-wena, walkwalk a-yerrnyjinga burrwa a-bona. Rrapa aburr-werranga aburr-gurderda nipa bin-dimarra, aburr-molamiyana; gala ana-nga a-ngukiyarna. 17Nipa Jesus a-yinagata jama a-ji; ngardawa Wangarr an-nika an-mujaruk an-gata Aych'aya nipa wola a-ngurrjinga Jesus, a-yinagata,
“Nipa wupa gu-menga,
gu-yerrnyjinga arrburrwa gu-derda nguburr-yorrpuna,
rrapa mola gun-gata minypa werra arr-negarra gu-ni.”
Jimarna Abu-jurrjurrmurna Jesus
(Luk 9:57-62)
18Gatiya waypa Jesus burr-nana aburr-murra wurra gama gorlk aburr-mulpiyana nula, lika nipa a-wena burrwa aburr-yigipa jawina yerrcha wupa barra aburr-jurrwa gu-gapa gu-rrarnba, nipa Jesus burr-guta. 19Wurra burdak an-ngardapa an-gugaliya an-gata joborr marn'gi an-gunega, nipa ana-bona nula Jesus, a-yinanga nula, “A-lay, Bunggawa, ngaypa barra ngiy-jurrjurrmapa barra ngu-workiya ay-yinda, minypa yina gaya n-digirrga.”
20Wurra Jesus a-yinanga nula, “A-lay, nginyipa marn'gi an-gata gulukula an-mugat an-guyinda nipa gu-rrimanga rrawa, gu-rralala a-yurra a-workiya, rrapa nginyipa marn'gi burdacha jin-guyinda gu-rrimanga nipa gu-gapulawuja jiny-yorkiya, wurra an-guna An-walkurpa An-gugaliya gala gu-rrima rrawa nipa a-yurra a-workiya.”
21Rrapa an-nerranga an-gugaliya an-gata a-jurrjurrmurra a-workiyana Jesus, nipa a-garlmuna, a-wena nula, “A-lay, Bunggawa, ngaw minyja burdak nguna-jerrma, ngu-jeka, an-ngaypa nyanyapa apa nyirri-ni, nuwurra nguna-bawa, ngu-jurnumba?”
22Wurra Jesus a-wena, “Nguna-jurrjurrma ngaypa. Wurra an-gugaliya a-juwiya a-workiya bawa burrwa aburr-werranga gala wanngu aburr-ni; birripa abu-jurnumba barra.”
Jesus Gu-jobujobuna Barlmarrk Rrapa Bartpa
(Mark 4:35-41; Luk 8:22-25)
23Ganapiya, lika Jesus a-gortkurrchinga mu-michiyang aburr-yigipa jawina aburr-nirra, lika aburr-jurrwurra aburr-bamuna wugupa. 24Lika gatiya gugu gojilapa barlmarrk wana gu-bena burrwa, rrapa michiyang birripa mbi-borrwurra, jimarna mu-guybun; wurra Jesus nipa a-yu. 25Lika aburr-yigipa jawina aburr-garlmuna, abu-jortkarra, “Bunggawa, a-lay, gunggaja arrburrwa! Gala yapa nguburr-guybun!”
26Wurra nipa a-yinanga burrwa, “Awa! Ana-goyburrpa marr nyiburr-balcharra, gun-narda gun-delipa wupa, ya?” Lika nipa a-garlmuna, gu-jobujobuna, lika gatiya gugu warrpam gu-ngochinga barlmarrk rrapa bartpa.
27Lika aburr-gata gu-galiya yerrcha gochila aburr-barrjinga. Lika aburr-wengganachichiyana aburr-ni. Minypa aburr-yinanga, “A-lay, an-guna an-guyinmiya ngacha? Minyja bartpa rrapa barlmarrk nipa gu-jobujoburda a-boya, gu-galiyarra nula, ngarla!”
Jesus Wanngu Bijirri-negarra Walkwalk Abirri-dimarra
(Mark 5:1-20; Luk 8:26-39)
28Ganapiya, lika gun-gatiya waypa Jesus a-bena rrawa gu-gapa gu-rrarnba gun-nelangga Gerrara (Gadara), nipa a-bena butula abirri-jirrapa gu-galiya yerrcha walkwalk abirri-dimarra. Gu-gurrema gu-ngarnama yi-gata wupa abu-gurrmunga aburr-workiya an-gugaliya a-juwiya a-workiya, gu-gatiya wenga gu-ngarnama bitipa abirri-bena gurda nula Jesus. Minypa bitipa burr-guya abirri-bachirra, rrapa gala ana-nga gun-gata jarlakarr gu-ma a-workiya, wurra aburr-gurkjuja butula. 29Gun-gatiya waypa bitipa abirri-bena nula Jesus, warrika abirri-gonyjinga, “Nginyipa ny-jurda Wangarr biy-yika Walkur, an-nga nula nginyipa nyina-bona arrburrwa? Yina ngarla nyirr-yerrnyja barra ngayburrpa gala burdak gun-balmapa gu-nirrarna, ya?”
30Rrapa balay ngika jin-murra bigibigi jin-gata jin-bulapalawa m-banga jiny-boya. 31Lika aburr-gata walkwalk yerrcha burr-guya aburr-wena nula Jesus, aburr-yinagata, “Minyja nginyipa nyirr-yerrnyja, ngaw minyja nyirr-jerrma yi-gata bigibigi jin-bulawa jiny-jirra?”
32Lika Jesus a-wena burrwa, “Buburr-boy.” Lika birripa aburr-bena gurda, burrbu-bawuna abirri-gata gu-galiya yerrcha, lika aburr-bona yi-gata bigibigi jiny-jirra. Lika jin-gata bigibigi jin-bulapalawa gu-bulgapulga gu-bukula jiny-bupiyana jiny-yurtchinga; jiny-yurtchingapa gu-bugula jiny-juybuna gu-bulgapulga gu-gera.
33Rrapa aburr-gata gu-galiya yerrcha jaga aburr-ganana aburr-workiyana jin-gata bigibigi jin-guyinda, birripa aburr-yurtchinga, gu-murna rrawa gubu-ngurrjinga burrwa burr-gurla gun-gata janguny, minypa bigibigi jiny-yinmiyana, rrapa abirri-gata gu-galiya yerrcha walkwalk abirri-dimarra gu-yinmiyana gu-ni butula.
34Lika aburr-murra wurra gama gorlk aburr-garlmuna, rrawa wenga aburr-bona, aburr-bena nula Jesus. Rrapa gun-gatiya waypa birripa abi-nana Jesus, lika aburr-ngiwija nula gun-birripa rrawa gun-gata wana gun-bapala nipa barra gu-bawa a-boy.