Wengga Gubu-buna Jesus Abu-bu Barra
(Mark 14:1-2; Luk 22:1-2; Jon 11:45-53)
261Gun-gata Jesus gun-jaranga gu-ngurrjinga nipa gu-mungbuna, lika a-wena burrwa aburr-yigipa jawina, 2“Ana-goyburrpa marn'gi minypa ngorrngurra abirri-jirrapa gu-ni barra, lika janara gu-ji barra, minypa wola waykin an-guyinda an-mujaruk burr-burndarna, wurra burr-beybana. Wurra gun-gata janara waypa gu-ji barra, birripa murna burrbu-wu barra an-guna An-walkurpa An-gugaliya, barra burr-jong abi-nega abi-rra, a-balcha a-yu.” A-yinagata Jesus a-wena burrwa aburr-yigipa jawina.
3Lika gu-gata wenga wana junggay yerrcha rrapa aburr-werranga mu-murna yerrcha, birripa aburr-bamagutuwiyana gata junggay wana an-babalapa gun-nika rrawa, an-gata Gayapach (Caiaphas) an-nelangga. 4Lika wengga gubu-buna aburr-ni, minypa aburr-yinmiya barra yongun abi-rrima Jesus rrapa abu-bu. 5Wurra birripa aburr-wena, “Ngayburrpa gala nguburr-yinmiya, minypa janara gu-ji; gala yapa gu-galiya yerrcha aburr-yurtcha gurda aburr-yurtcha.”
Jin-ngardapa Gama Bama A-jirra A-ngimarra Jesus
(Mark 14:3-9; Jon 12:1-8)
6Gun-gatiya gugu Jesus a-bona, Bechini (Bethany) a-ni, minypa balapala a-rrenyjinga Jayman (Simon) an-gata mu-ngoyurra an-jeja a-ji rrapa a-ngolkuja, minypa gun-guburlububurluja gu-rrimarra. 7Rrapa gatiya waypa balaja mbi-barra aburr-ni, jin-ngardapa gama muna-ganyja jina-bamuna m-bochula mu-guyinda mun-gungimiya mun-molamola mun-gungolkuja rrupiya wana nula. Minypa mun-gata bochula burr-guta mun-molamola, minypa mbi-jarlapuna jandarra gun-molamola gun-gata gun-nelangga alab'echa (alabaster). Lika jin-gata gama mu-jerrjerrjinga ana-jawurrga Jesus mun-gata mun-molamola mun-gungolkuja. 8Wurra gun-narda waypa Jesus burr-yika jawina gubi-nana, lika aburr-bachirramiyana. Aburr-wengganachichiyana birripa wupa, aburr-yinagata, “Jin-guna an-nga nula mu-yerpana mun-gata mun-molamola mun-gungolkuja? 9Ngayburrpa jarra ngubu-ganyjarna, jalim nguburr-nirrarna, rrupiya wana ngubu-manggarna, gu-gata wenga minypa arrbu-wucharna aburr-werranga aburr-gata aburr-nyagara aburr-nirra, ngarla!”
10Wurra Jesus gu-borrwurra burrwa minypa gun-gata aburr-wena, lika nipa a-wena burrwa, a-yinanga, “Jin-narda an-nga nula nyiburr-weya achila? Wurra jarra nipa gun-molamola gun-narda minypa nguna-ngimarra rrapa ngu-molamola nguna-negarra. 11Wurra birripa gorlk aburr-nyagara wugupa nyiburr-nirra nyiburr-workiya; wurra jarra ngaypa ngu-boy barra. 12Wurra minypa jin-guna mu-jerrjerrjinga mun-molamola mun-gungolkuja ngaypa ngu-burral, gun-narda minypa nawanawa nguna-negarra, burraya ngunabu-jurnumba. 13Rrapa ngaypa ngu-weya ana-gorrburrwa gun-burral: Yina gaya barra gun-ngaypa janguny gubu-ngurrja barra aburr-workiya gun-nardiya rrawa gu-jirra gu-boya, gun-gata rrapa gu-barrjeka barra achila janguny, minypa geka nipa nguna-ngimarra.”
Jurrach (Judas) A-malchinga Burrwa Jesus Abu-bu Barra
(Mark 14:10-11; Luk 22:3-6)
14Lika an-ngardapa Jesus burr-yika 12 gu-galiya yerrcha, an-gata an-nelangga Jurrach Yichk'eriyat (Judas Iscariot), nipa a-garlmuna, a-bona burrwa wana junggay yerrcha. 15Lika nipa a-wena burrwa, “Ana-goyburrpa nyiburr-gurda gun-nga ngunabu-wu barra, minypa an-gata Jesus ngaypa murna arr-wu barra?” Lika birripa abu-wuna rrupiya mun-mama jilpa (silver) mu-maya minypa burr-murna burr-rrepara rrapa barrwa arr-jirrapa arr-murna, minypa 30: 16Lika gu-gatiya wenga nipa Jurrach gu-borrwurra a-ni yina gaya rrapa gu-yinpa barra Jesus abi-rrima.
Jesus Rrapa Aburr-yigipa Jawina Gu-janara Aburr-ni
(Mark 14:12-21; Luk 22:7-14, 21-23; Jon 13:21-30)
17Gun-gatiya gugu waypa janara gu-ji, minypa damba mun-gun'gun mbi-bay barra, lika Jesus burr-yika jawina aburr-bona gurda nula, abu-wengganana, aburr-yinanga, “Bunggawa, a-lay, yina gaya jal nyi-nirra ngayburrpa barra nawanawa nyiburr-ni nggula mun-mujanara balaja rrapa an-mujanara jip (sheep)?”
18Nipa a-yinanga burrwa, “Birri-boy nula yagatay an-gata gu-murnangana rrawa a-nirra. Birri-wengga nula, birri-yinda, ‘Bunggawa a-wena, “Gun-nardiya gugu gun-balma apula, wurra gun-nginyipa rrawa barra ngaypa rrapa aburr-ngaypa jawina gu-janara nyiburr-ni barra.’””
19Ganapiya, lika Jesus bijirri-yika jawina abirri-bona, abirri-barripuna an-gata, lika nawanawa abirri-ni mun-gata mun-mujanara balaja.
20Lika nuwurra waypa balngga gu-ni, Jesus rrapa aburr-yigipa 12 gu-galiya yerrcha aburr-rakaja wugupa gatiya minypa balaja mbi-barnjinga. 21Lika minypa balaja mbi-barra aburr-ni, Jesus a-wena burrwa, “Buburr-galiya apula; gun-guna gun-burral: Ana-goyburrpa nyiburr-gurda, ny-nyardapa gipa ny-jarlmuna, aburr-gata aburr-bachirra murna burr-wu barra ngaypa.”
22Lika aburr-yigipa jawina wargugu aburr-ni nula gun-gata nipa a-wena. Lika ngardapa ngardapa abu-wengganana aburr-bona, “Bunggawa, a-lay, ngaypa ngika, ya?”
23Lika nipa a-wena burrwa, “An-gata ngatipa wugupa damba ana-japalana ana-maywapa nyirri-gurragaja nyirri-ni, an-nardiya nguna-bawa barra, rrapa minypa murna burr-wu barra ngaypa aburr-gata aburr-bachirra. 24Minyjiya. An-guna An-walkurpa An-gugaliya nipa a-juwa barra, minypa mu-jurra gu-yurra Wangarr gun-nika janguny, wurra an-gugaliya an-gata minypa nguna-bawuna rrapa murna burr-wuna ngaypa aburr-gata aburr-bachirra, nipa jarra an-gata an-gugaliya gun-nerra warrpam gu-ni barra nula, jimarna gun-mola nula minyja nipa gala a-bambunggiyarna.”
25Jesus a-yinagata a-wena, lika Jurrach (Judas) an-gata gipa mu-ngoyurra a-mulpiyana burrwa aburr-gata aburr-bachirra, nipa a-wengganana Jesus, “Bunggawa, a-lay, ngaypa ngika, ya?”
Lika Jesus a-yinanga nula, “Ngaw, nginyipa ny-jurdiya.”
Minypa Jesus An-munyjurr Mbi-barra
(Mark 14:22-26; Luk 22:14-20; 1 Gorint Aburr-guyinda 11:23-25)
26Gun-gatiya minypa birripa mbi-barra aburr-ni, Jesus mu-menga damba, a-japurramayana nula Wangarr, lika mu-rrumurra, burr-wuna a-bona aburr-yigipa jawina. A-yinagata burrwa, “Bubu-ma, bubu-bay; mun-guna ngaypa ngu-burral.”
27Rrapa mernda a-jirra a-menga, minypa burr-girra gurnal, lika a-japurramayana nula Wangarr, lika burr-wuna, minypa a-yinagata burrwa, “Warrpam ana-goyburrpa bubu-bay; 28mun-guna ngaypa ngu-maningan gun-burral gu-nenga mu-nirra rum. Ngaypa ngu-jortcha barra ana-gorrburrwa ana-goyburrpa nyiburr-gurda rrapa aburr-jaranga aburr-werranga burr-guta, nyanma Wangarr baywarra gu-nega barra ana-gorrburrwa werra nyiburr-negiyana. 29Gun-guna ngu-weya ana-gorrburrwa gun-burral: Mun-guna gurnal mun-girra gala barra barrwa ngu-bay, wurra nuwurra mun-geka ana-goyburrpa wugupa ngubu-bay barra Ngun-anya ana-murna,” Jesus a-yinagata a-wena.
30Ganapiya, lika manakay aburr-japarndiyana nula Wangarr, lika aburr-garlmuna, mu-mirk aburr-bona mun-gata mun-nelangga Alip (Olive) Mu-jirrapa.
Jesus Mu-ngoyurra Gu-ngurrjinga Minypa~ Nipa Birta (Peter) A-jordajiya Barra
(Mark 14:27-31; Luk 22:31-34; Jon 13:36-38)
31Lika Jesus a-wena burrwa, “Gun-nardiya ana-munya barra nyiburr-gurda nyiburr-jaranga ngunabu-bawa nyiburr-yurtcha. Ngardawa minypa mu-jurra gu-yurra janguny, gu-yinaga gu-yurra,
‘An-gata jip (sheep) jaga a-ganaja a-workiya,
nipa Wangarr ana-nyala a-bu barra,
rrapa nipa jin-gata jip jiny-jarlmapa barra
mun-ganday m-bu barra.’
Gu-yinagata gu-yurra janguny. 32Wurra nuwurra waypa barra ngu-molamiya, ngaypa lika mu-ngoyurra ngu-boy barra ana-gorrburrwa gun-gata Galali (Galilee).”
33Lika Birta (Peter) burr-guya a-wena nula Jesus, a-yinanga nula, “Waygaji aburr-guna bubu-bawa barra, wurra ngaypa gala ngu-yinmiya ngiy-bawa.”
34Wurra Jesus a-yinagata nula, “Gun-guna ngaypa jarra marn'gi ngardawa gun-burral: Gun-nardiya ana-munya barra gala barra bawul (fowl) ni gugu jiny-yengga, wurra jarra nginyi gugu ny-jirrapa ny-nyardapa ny-joma ny-jordajiya burrwa, jimarna gala marn'gi apula, rrapa nipa nuwurra jurdach bawul jiny-yengga barra.”
35Wurra barrwa Birta a-wena, “Ngaypa gala barra ngiy-bawa, wurra marrban ngunabu-bu minypa wugupa arr-juwa.” Rrapa Jesus burr-yika jawina aburr-yinagatiya aburr-wena gun-maywapa.
Jesus A-wengganana A-ni~ Gata Gach'emani (Gethsemane)
(Mark 14:32-42; Luk 22:39-46)
36Lika Jesus rrapa aburr-yigipa jawina aburr-bona, aburr-bena gun-gata rrawa gun-nelangga Gach'emani (Gethsemane). Lika a-yinanga a-wena burrwa, “Ana-goyburrpa ngunyuna buburr-ni, wurra ngaypa barra yi-gaba ngu-boy, Nyanyapa arrku ngu-wenggana barra ngu-ni.” 37Lika burr-menga Birta rrapa abirri-gata Jebadi (Zebedee) bijirri-yika walkurpa yerrcha, lika burr-ganyja a-bona. Wurra nipa Jesus a-garlmunapa wargugu a-ni. 38Lika a-yinagata burrwa, “Ngaypa burr-guya wargugu ngu-nirra, ngarla! Wurra ana-goyburrpa ngunyuna buburr-gana buburr-ni balpura apula.”
39Lika nipa ay-bamuna balay ngika, lika ana-menama gu-rrana, bukula a-jirra a-gurrmiyana gu-jel, a-yinanga a-wengganana, “Anya, minyja gun-mola, gun-guna mari nguna-beyba. Wurra ngardawa gun-ngaypa jal ngika, wurra minyja nginyipa jal nyi-ni.”
40Ganapiya, lika nipa ana-jekarra, burr-nana, aburr-yigipa jawina aburr-yu. Lika a-wena nula Birta, “Awa! Ana-goyburrpa gala nyiburr-yinmiyarna nyiburr-ganajarna nyiburr-nirrarna balpura apula, ya? Wurra ngaypa gun-guna waya ngu-bona. 41Buburr-gana buburr-ni, rrapa bubu-wenggana Wangarr, barra nipa a-gunggaja ana-gorrburrwa rrapa gala nyiburr-yinmiya nyiburr-lijiwarriya. Minypa ana-goyburrpa nyiburr-mola, wurra nyiburr-gata nyiburr-gugaliya nyiburr-nyarlkuch.”
42Lika Jesus ana-jirrapa ana-goma gu-negarra nipa a-bona, a-wengganana, “Anya, minyja gun-guna mari gala gu-yinmiya gu-boy wurpa minyja ngaypa ngu-ma, ganapiya, gu-yirda barra gu-ni, minypa nginyipa jal nyi-ni.” 43Lika barrwa ana-jekarra, burr-nana, aburr-yu, minypa ngorrngurra burr-buna gu-ni. 44Lika barrwa burr-bawuna, a-bona, ana-jirrapa ana-ngardapa ana-goma gu-negarra a-wengganana a-ni gun-maywapa.
45Lika barrwa ana-jekarra, a-yinagata burrwa, “Awa! Nyiburr-gurda mu-nguy nyiburr-ngeknga rrapa nyiburr-yurra, ya? Ganapiya, wurra gun-nardiya gugu gun-balmapa gu-jirra gu-boya. Minyja burrbi-na, an-guna An-walkurpa An-gugaliya gugu abi-rrima barra burrbu-wu gu-galiya yerrcha aburr-gata aburr-werra. 46Buburr-garlma barra nguburr-boy. Bubi-na, an-guna nguna-bawuna, nipa burr-ganyja gurda ana-bamburda, barra ngunabi-rrima!”
Jesus Abi-rrimarra
(Mark 14:43-50; Luk 22:47-53; Jon 18:3-12)
47Gun-gatiya waypa Jesus a-yinagata a-wena burrwa a-ni, gugu Jurrach (Judas) a-bena, mu-ngoyurra Jesus an-nika jawina a-ni. Minypa aburr-jaranga burr-ganyja gurda an-gujarrcha abi-rrimarra rrapa gun-jong gubi-rrimarra, aburr-gata burrbi-jerrmarra gurda birripa aburr-gatiya wana junggay yerrcha rrapa aburr-werranga burr-guta mu-murna yerrcha. 48Jurrach an-gata mu-ngoyurra a-bawuna Jesus, nipa ana-guguyana burrwa ana-bona, gipa mu-ngoyurra gu-jarlapuna a-wena burrwa, a-yinanga, “Ngaypa ngu-macha barra an-gugaliya, an-gatiya nyibi-rrima barra.”
49Ganapiya. Minypa birripa aburr-bena, nipa Jurrach jechinuwa ana-jarl ana-bamuna nula Jesus, a-yinanga nula, “Ny-molamola nyi-ni barra, Bunggawa! Gala barra gun-nga ny-borrwa,” lika a-machinga.
50Lika Jesus a-yinanga nula, “Ny-borrmunga apula, ngarla! Wurra wuriya. Gala jipa ni yirda gun-gata nginyipa ny-borrwurrapa nyina-bona.” Lika birripa aburr-mulpiyanapa burr-guya abi-rrimarra.
51Wurra aburr-gata wugupa nula Jesus, ana-ngardapa barrang a-warrkarra, lika a-garlmunapa a-jarrchinga gelama a-jirra an-gata junggay wana an-babalapa an-nika an-mujama.
52Wurra Jesus a-wena burrwa aburr-yigipa jawina, “Jolartcha an-narda barrang. Wurra aburr-yinmiyapa aburr-jaranga abu-warrknga aburr-workiya barrang, birripa aburr-juwa barra ana-barrang ana-guyinda. 53Wurra yama ny-borrwa gun-guna? Minyja ngaypa ngu-wenggana Nyanyapa apa, nipa yibirrich burr-jerrma gurda apula aburr-jaranga waykin aburr-guyinda aburr-mujaruk ngunabu-burdima, minypa mun-jaranga murndurn, minypa arr-jirrapa arr-murna rrapa abirri-jirrapa, minypa 12: 54Wurpa minyja gu-yirda gu-ni, gun-narda ngika minypa janguny mu-jurra gu-yurra mu-ngoyurra nguna-ngurrjinga, minypa Wangarr gu-borrwurra apula geka ngunabi-rrimarra.”
55Lika Jesus a-wena burrwa aburr-gata aburr-bachirra, “Nyiburr-gurda, ana-goyburrpa an-nga nula nyiburr-bona gurda barrang burr-guta rrapa gun-jong burr-guta barra ngunabi-rrima? Wurra ana-goyburrpa bama nyiburr-yinanga, jimarna ngaypa ngu-bachirra, ya? Wurra ngaypa ngu-jaranga ng-goma ng-gatiya gu-japurra rrawa ngu-ninyarra, marn'gi marn'gi arr-nenga ngu-nirra ngu-workiya janguny, wurra gala ana-goyburrpa ngunabi-rrima. 56Wurra geka gu-yinanga gu-ni apula, minypa Wangarr burr-yika aburr-mujaruk ngunyuna aburr-guyinda mu-ngoyurra aburr-wukurrjinga janguny.” Jesus a-yinagata a-wena burrwa aburr-gata aburr-bachirra nula, lika gu-gata wenga aburr-yigipa jawina abu-bawuna, aburr-yurtchinga aburr-ni.
Gawnchila (Councillor) Yerrcha~ Gojilapa Abi-negarra Jesus
(Mark 14:53-65; Luk 22:54-55, 63-71; Jon 18:13-14, 19-24)
57Lika aburr-gata Jesus abi-rrimarrapa, birripa abu-ganyja nula Gayapach (Caiaphas) an-gata wana an-babalapa junggay. Rrapa gatiya gu-yigipa gu-rrawa, aburr-gata joborr marn'gi aburr-gunega rrapa aburr-werranga burr-guta mu-murna yerrcha gipa aburr-bamagutuwiyana. 58Wurra Birta jurdach ana-jurrjurrmurra ana-bona, a-bena gun-gata junggay wana an-babalapa gun-nika rrawa, lika a-barrngumurra ngarnama gu-jirra gun-gata minypa jandarra gu-ji gu-gomarriyana, lika minypa yarlanga gu-bala a-rakaja wugupa burrwa aburr-gata jaga aburr-ganaja aburr-workiya gun-gata rrawa. Lika marr gu-ganyja gu-yinmiya barra gu-ni nula Jesus.
59Rrapa gata wupa gu-bala, aburr-gata wana junggay yerrcha rrapa aburr-werranga burr-guta gawnchila (councillor) yerrcha, birripa jarrma gubu-menga nula aburr-ni Jesus, jimarna barra abirri-jirrapa abirri-ngurrja, minypa gun-gata gun-ganawa butula janguny bitipa abirri-ngurrja, minypa gu-gurda ngacha burrwa joborr barra minypa mari gubu-garra nula rrapa abu-bu. 60Wurra aburr-yinmiyapa aburr-garlmuna rrapa jarrma gubu-menga nula, wurra minypa gun-birripa janguny ngardapa ngardapa. Wurra nuwurra waypa jurdach abirri-jirrapa abirri-garlmuna, gun-ganawa abirri-ngurrjinga. 61Minypa abirri-yinanga, “An-guna an-gugaliya a-wena, a-yinanga, ‘Ngaypa ngu-murna Wangarr gun-nika bala gun-japurra ngu-rruma, rrapa ngorrngurra abirri-jirrapa gun-ngardapa wupa barrwa ngu-jarlapa.’”
62Lika an-gata junggay wana an-babalapa a-garlmuna, a-yinanga nula Jesus, “Nginyipa gala gun-nga wengga n-dima rraka ny-yengga, ya? Wurra gun-gata gun-nga bitipa abirri-guna minypa birri-ngurrjinga?” 63Nipa a-yinagata a-wena an-gata, wurra Jesus nipa bamawa a-ji. Barrwa lika junggay wana an-babalapa a-wena nula Jesus, a-yinagata nula, “Minypa Wangarr ana-ninyarra, wengga arrburrwa: Ny-jurda nginyipiya Nyi-gujerrjerrjiya, ya, Wangarr biy-yika Ny-yalkurpa?”
64Lika Jesus ana-nyala a-wena nula, “Ngaw. Minypa gun-nardiya nginyipa ny-yena. Wurra gun-guna ngaypa ngu-weya ana-gorrburrwa gun-burral: Nuwurra waypa barra gu-gubalmapa gu-ji, ana-goyburrpa nyibi-na barra, an-guna An-walkurpa An-gugaliya ana-munganaguwa Wana An-babalapa ana-gera a-ninya barra, rrapa waykin wenga gu-nguparr minypa ana-jeka barra.”
65Gun-narda nipa junggay wana an-babalapa a-galiyana, lika mun-nigipiya mirikal mu-gorndanga a-ni, minypa nipa gochila a-barrjinga. Lika a-yinagata, “Nipa an-guna a-wena, wana a-negiyana nula Wangarr, ngarla! Gala barrwa jal nguburr-ni ana-nga barra a-ngurrja arrburrwa an-guna! Wurra gun-nardiya gugu ana-goyburrpa nyiburr-galiyana nula, nipa gun-nerra a-wena rrapa wana a-negiyana nula Wangarr. 66Wurra nyiburr-yinmiya nyibu-borrwuja nula nyiburr-nirra?”
Birripa aburr-yinanga, “Nipa wupa a-barrbiyana, werra a-negiyana. A-juwa barra.” 67Lika aburr-garlmuna, m-bordich abu-balkaja nipa Jesus japurra a-jirra, rrapa aburr-murna abu-buna, 68minypa aburr-yinanga nula, “Ny-jurda ny-borrwiya Christ, marrka ngurrja arrburrwa: Ana-nga biy-buna, ya?”
Birta A-jordajiyana
(Mark 14:66-72; Luk 22:56-62; Jon 18:15-18, 25-27)
69Wurra Birta burdak yarlanga a-ninya, lika jin-mujama jina-bona, jiny-yena nula, “Awa, nginyipa ny-jurda burr-guta an-gata Jesus Galali an-guyinda wugupa nyiburr-rrigirrgnga nyiburr-workiya,” jiny-yinagata jiny-yena nula.
70Wurra nipa Birta a-jordjiyana, birripa aburr-galiyana nula. [Minypa jonama a-gurkuja burrwa, gala yapa nipa burr-guta abi-rrimangarna.] Minypa nipa a-wena, “A-jay, gun-nga ny-yeya ny-boya?” 71Lika a-jarl a-bamuna ngana gu-jirra gun-gata jandarra gu-ji gu-gomarriyana gun-gata rrawa.
Rrapa barrwa jin-nerranga jin-mujama a-nana, lika jiny-yena burrwa aburr-gata aburr-ji aburr-ni, “A-lay, an-guna burr-guta a-jurrjurrmunga Jesus an-gata Nejarach (Nazareth) an-guyinda.”
72Wurra Birta barrwa a-jordajiyana, minypa burr-guya a-wena, a-yinagata, “Ngaypa gala marn'gi an-gata an-gugaliya!”
73Lika gun-baykarda ngika, lika aburr-gata aburr-jinyja aburr-gakiyana gurda nula, minypa abu-wengganana, “A-lay, nginyipa gala ny-yinmiya ny-jordajiya, wurra ny-jurdiya ny-nyardapiya Jesus biy-yika jawina, ngarla! Ngardawa gun-nginyipa wengga minypa Galali aburr-guyinda aburr-weya aburr-workiya!”
74Lika Birta a-yinagata, “Ngaypa gun-burral ngu-weya ana-gorrburrwa. Gala ngu-yinmiya ngu-jordajiya; galapa Wangarr nguna-bun! Wurra nipa an-gata an-gugaliya ngaypa gala marn'gi nula.”
Lika gu-gata wenga bawul gugu jiny-yena, 75lika Birta gu-borrwurra nipa Jesus geka a-yinmiyana a-wena nula, minypa a-yinanga nula, “Gala barra bawul ni gugu jiny-yengga, wurra jarra nginyi gugu ny-jirrapa ny-nyardapa ny-joma ny-jordajiya burrwa, jimarna gala marn'gi apula, rrapa nipa nuwurra jurdach bawul jiny-yengga barra.” Gun-narda Birta gu-borrwurra, lika nipa yarlanga a-bena, lika burr-guya a-rruwujana a-ni.