Jesus Gu-ngurrjinga Minypa Bala Wangarr Gun-nika~ Gu-rrumiya Barra
(Mark 13:1-2; Luk 21:5-6)
241Jesus a-garlmuna, gu-bawuna a-bona gun-gata Wangarr gun-nika gun-japurra rrawa. Minypa nipa a-jarl a-bamuna, aburr-yigipa jawina yi-gurrepa aburr-negiyana nula rrapa abu-gurdagurdarrana, minypa barra nipa gu-na gun-gata bala gu-jirra aburr-jirra gun-gata Wangarr gun-nika gun-japurra rrawa, jimarna gun-molamola. 2Wurra nipa a-yinanga burrwa, “Aya. Gun-narda nyibi-nacha nyiburr-nirra, ya? Wurra gun-guna ngu-weya ana-gorrburrwa gun-burral: Gun-gata bala rrapa jandarra gala gu-yinmiya mu-nguy gu-ji, wurra gu-jel gu-yu barra gu-ni ngardapa ngardapa.”
Mari Guna-bamburda Rrapa Gun-nerra Gu-ni Barra
(Mark 13:3-13; Luk 21:7-19)
3Gu-gata wenga Jesus rrapa aburr-yigipa jawina aburr-bamuna, lika mu-mirk aburr-warrchinga mun-gata mun-nelangga Alip (Olive) Mu-jirrapa. Lika gatiya aburr-rakaja, gu-gatiya wenga gubi-nana gurda aburr-ni Wangarr gun-nika bala gun-japurra. Minypa Jesus burr-yika jawina yi-gurrepa aburr-negiyana nula, gata aburr-ni ngardapa. Lika birripa abu-wengganana, “A-lay, gun-ngiya ngayburrpa mu-ngoyurra nyibi-na barra marn'gi nyiburr-ni barra, ngardawa yi-gurrepa gu-jirra gu-boya minypa nginyipa Bunggawa nyi-ni barra, gu-gata wenga minypa ny-mungba barra?”
4Jesus a-yinanga burrwa, “Buburr-jarlapiya. Gala yapa ana-werranga nyirr-yolkajin rrapa ana-goyburrpa nyiburr-lijiwarriyan. 5Wurra aburr-jaranga aburr-bengga barra, ngaypa ngu-welangga ngunabu-ma barra, rrapa burrbu-yolka barra aburr-boy wurra gama gorlk. Minypa aburr-yinda barra, ‘Ngaypa ng-gunaga Christ!’ 6Rrapa minypa ana-goyburrpa nyiburr-galiya barra gun-guna rrawa, minypa an-dakal a-beya a-workiya. Rrapa barrwa nyiburr-galiya barra, janguny guna-jeka barra, minypa an-dakal a-boya burrwa gu-werranga gu-werranga gu-rrawa. Wurra gala barra nyiburr-gurkuja. Wurra gu-yirdiya barra gu-bamba, wurra gala barra burdak gu-wulebiyapa. 7Minyjiya. Ngardawa gu-werranga gu-rrawa wenga aburr-garlma barra aburr-workiya, aburr-bachirramiya barra burrwa mola gu-werranga gu-rrawa; rrapa minypa bunggawa ana-guyinda a-garlma barra a-workiya, mari gu-garra barra nula an-nerranga bunggawa gu-werranga gu-rrawa. Rrapa gun-jaranga rrawa balaja mu-wulebiya barra, rrapa minypa rrawa gu-ngorrkiya barra. 8Gu-gata ngacha gu-yirda barra gu-ni, minypa gu-garlmapa barra mu-nguy gun-nerra gu-ni barra gu-bamba.
9“Minypa gun-gatiya gugu aburr-werranga aburr-bachirramiya barra ana-gorrburrwa rrapa nyirrbi-rrima barra, lika murna burrbu-wu barra aburr-werranga, birripa barra bampa nyirrbi-nega nyirrbu-bu, nyiburr-juwa. Gu-werranga gu-werranga gu-rrawa aburr-bachirramiya barra ana-gorrburrwa aburr-workiya, ngardawa minypa ana-goyburrpa nyiburr-ngaypa. 10Gun-gatiya gugu aburr-jaranga barra aburr-lijiwarriya, rrapa minypa an-borrmunga an-guyinda murna burrbu-wu barra aburr-workiya aburr-gata aburr-bachirra, rrapa ngoyurra aburr-yerryerrmiya barra burrwa gu-gapa gu-guta. 11Minypa an-jaranga an-guyolkiya an-guyinda an-mujaruk a-garlmapa barra burr-yolka, aburr-jaranga wurra gama gorlk aburr-lijiwarriya barra. 12Rrapa gun-nerra gun-guyinda wana gu-ni barra gu-bamba gu-werranga gu-werranga gu-rrawa, yanma aburr-jaranga ngika gurrurta gubi-rrima burrwa gu-gapa gu-guta. 13Wurra ana-nga minyja gala a-jeka, wurra minypa a-jinyjapa barra a-workiya, nipa nuwurra jurdach wanngu a-ni barra. 14Rrapa gun-guna gun-molamola janguny Wangarr gun-nika rum, nipa gu-barrjeka barra gu-bamba, gun-nardiya rrawa gu-jirra gu-boya aburr-galiya barra marn'gi aburr-ni; lika gu-gata wenga gun-gumungba.
An-gata An-nerra Warrpam
(Mark 13:14-23; Luk 21:20-24)
15“Rrapa nuwurra waypa ana-goyburrpa nyibi-na An-nerra Warrpam gatiya nipa a-jinyja gun-japurra gu-rrawa, minypa Denyal (Daniel) an-gata Wangarr an-nika an-mujaruk mu-ngoyurra a-ngurrjinga -- ||(ny-junarda nginyipa mun-narda jurra nyi-nacha nyi-nirra, marrka borrwa gun-gata gun-nga) -- 16wurra gun-gatiya barra aburr-gata Jud'iya (Judea) aburr-nirra marrka barra gubu-bawa gun-birripa rrawa, aburr-yurtcha barra mu-mirk mu-ngarnama. 17Minypa an-gugaliya yarlanga a-nirra gala a-yinmiya gu-bala a-barrnguma, gorlk gu-ma nula; 18rrapa minypa an-gata jama a-jirra a-nirra balay marlgaway gala a-yinmiya a-jeka, mu-ma mun-nigipa molma mun-gunegiya mirikal. 19Gun-gatiya barra burr-guya gun-nerra gu-ni barra achila jin-morichiringa jin-guyinda rrapa ngamangama gu-jarlapurda jinyu-nirra delipa gun-nika. 20Wurra burdak mu-ngoyurra bubu-wenggana Wangarr; gala yapa gun-gata mern mu-yurtcha, o minypa Jarradi (Saturday) gu-ni gala nyiburr-yinmiya. 21Ngardawa gun-gatiya gu-ni barra, gu-garlmapa barra gun-nerra gu-ni barra warrpam, gu-gata ngacha minypa an-gugaliya gala mu-ngoyurra gu-nacharna a-workiyarna, minypa gu-gatiya wenga Wangarr gu-jarlapuna gun-nardiya rrawa rrapa gu-bamuna gun-guniya gugu, wurra gun-nyagara, rrapa minypa gala barrwa gu-yinmiya. 22Wurra Wangarr gipa mu-ngoyurra gu-borrwurra minypa nipa gun-balmbarra gu-nega barra gun-gata. Wurra minyja gala gun-balmbarra gu-nengarna, gala ana-nga barra a-molamiya. Wurra jarra aburr-yigipa nipa a-jerrjerrjiyanapa burrwa nipa burr-borrwurra birripa, lika a-garlmuna, gun-balmbarra gu-negarra.
23“Gun-gatiya barra minyja ana-nga a-yinda a-wengga nggula, ‘Minyja na, an-guna Christ!’ rrapa minyja a-yinda, ‘Yi-gaba na! An-gaba!’ wurra nginyipa gala barra gun-narda marr ny-balcha nula. 24Ngardawa aburr-gata ngacha aburr-bengga barra aburr-guyolkiya, minypa aburr-ngurrjiya barra Christ, rrapa minypa gun-nerranga janguny gubu-ga barra gurda. Minypa burr-barlmarrk jama aburr-ji barra wana, minyja barra burrbu-yolka Wangarr burr-yika gu-galiya yerrcha, barra minypa aburr-lijiwarriya. 25Wurra ana-goyburrpa bubu-borrwa, ngardawa ngaypa gipa mu-ngoyurra ngu-ngurrjinga ana-gorrburrwa gun-gata.
26“Ganapiya, lika minyja birripa aburr-wengga, ‘Boy, na. Christ an-gaba gu-werrpa,’ wurra gala barra ny-boy gata. Rrapa minyja aburr-wengga, ‘Na. Nipa an-guna wupa gu-ngarnama,’ wurra gala barra marr ny-balcha burrwa gun-narda. Wurra aburr-yolkiya aburr-weya. 27Jarra an-guna An-walkurpa An-gugaliya nipa a-bengga barra, minypa gun-maywapa maykarran a-mirlchinga a-workiya rrapa rrawa gu-nayarra gu-workiya gu-gaba wenga marnnga jina-burrbeya jina-workiya rrapa jiy-bunggiya jiy-workiya minypa.
28“Wurra wuriya. Wurra an-gata a-juwuna a-ni, gatiya barra gu-ngardapa aburr-negiya an-gulol abu-numunga aburr-workiya.
Gun-gata Minypa An-walkurpa An-gugaliya~ Ana-jeka Barra
(Mark 13:24-27; Luk 21:25-28)
29“Wurra gun-gatiya barra gun-nerra gu-ni, lika gun-baykarda ngika,
‘lika marnnga jiny-jarlmapa barra an-munya jiny-maya,
rrapa an-gata ran'gu gala a-yinmiya barrwa a-jayanaya a-ji.
Rrapa waykin wenga jin-jaranga gata jiny-jarlmapa barra jiny-bunggapa jinyu-ni,
rrapa wana aburr-bapala aburr-guyinda aburr-gaba waykin, nipa Wangarr burr-ngorrka barra.’
30Lika wurra gama gorlk abi-na barra an-guna An-walkurpa An-gugaliya waykin, rrapa gubu-borrwa barra minypa gu-gubalmapa gu-nirra. Lika gu-werranga gu-werranga gu-rrawa aburr-rruwuja barra, minypa abi-na barra an-guna An-walkurpa An-gugaliya ana-bupiya barra ana-bamba burr-barlmarrk rrapa burr-gujayanaya, an-guniya minypa gala mu-ngoyurra abu-malawujarna. 31Lika nipa barra burr-jerrma barra aburr-yigipa waykin aburr-guyinda aburr-mujaruk, minypa an-gubipija ngorla a-maya burr-guya waykin a-wengga barra, lika aburr-boy, burrbu-bamagutuwa barra aburr-yigipa gu-galiya yerrcha nipa a-jerrjerrjiyana burrwa. Minypa yinda wenga barlmarrk guna-jeknga guna-workiya, yi-gaba ngunyuna rrapa yi-gaba ngunyuna burrbu-bamagutuwa barra.
Minypa Gun-maywapa Ranginy~ Mun-jawanyja M-burnda Niya~ Mun-gubocha Rrapa Wombajarr
(Mark 13:28-31; Luk 21:29-33)
32“Bubu-borrwa gun-jong gun-guyinda, barra marn'gi nyiburr-ni. Minypa ngayburrpa wolawola ngubi-nacha nguburr-workiya mun-gata mun-jawanyja m-burnda niya mun-gubocha rrapa wombajarr, ngayburrpa marn'gi nguburr-nirra gun-gata yi-gurrepa jemberr. 33Gun-narda minypa gun-maywapa, minypa gun-guna gun-burral: Ana-goyburrpa nyibi-na barra, gu-yirda barra gu-ni minypa geka ngaypa ngu-wena ana-gorrburrwa, rrapa marn'gi nyiburr-ni barra minypa yi-gurrepa gu-jirra gu-boya an-guna An-walkurpa An-gugaliya ana-jeka barra. 34Gun-guna ngu-weya ana-gorrburrwa gun-burral: Nyiburr-gurdiya ngacha gu-galiya yerrcha, nyiburr-werranga gala barra mu-ngoyurra nyiburr-juwa. Ngika. Wurra gun-gata ngaypa ngu-wena ana-gorrburrwa, gun-bulapalawa gun-gata ni gugu gu-yirda barra gu-ni. 35Minyjiya. Gun-guniya rrawa gu-garlmapa barra gun-nyagara gu-ni barra, wurra gun-ngaypa wengga gu-jinyjapa barra gu-workiya.
Gala Ana-nga Marn'gi Gu-yinpa Barra~ Nipa Ana-jeka Barra
(Mark 13:32-37; Luk 17:26-30, 34-36)
36“Wurra gun-gata gu-yinpa barra an-guna An-walkurpa An-gugaliya ana-jeka, gala ana-nga marn'gi, minypa waykin aburr-guyinda aburr-mujaruk rrapa An-walkurpa minypa; wurra jarra Nyanyapa arrku waykin a-nirra nipa wupa marn'gi. 37Minyja bubu-borrwa: Minypa Nowa (Noah) mu-namangarta, gu-gata ngacha gu-ni barra, minypa yi-gurrepa gu-jirra gu-boya nula an-guna An-walkurpa An-gugaliya ana-jeka barra. 38Minypa mu-ngoyurra gun-gata bugula wana gala gu-beyarna burrwa burdak, birripa minypa balaja mbi-barra, nganicha mbi-barra, rrapa gama aburr-wuchichiyana, nuwurra Nowa a-barrngumurra mu-michiyang. 39Minypa birripa gala marn'gi aburr-nirrarna gu-yinmiyana gu-bamuna, nuwurra waypa bugula wana gu-ni gu-bamuna, burr-werrwerrmarra. Rrapa gu-yirdiya barra gu-ni minypa An-walkurpa An-gugaliya ana-jeka barra. 40Minypa gun-gata barra gu-ni, abirri-jirrapa gu-galiya yerrcha minypa jama abirri-ji barra abirri-ni balay marlgaway, wurra an-ngardapa a-ma barra rrapa an-ngardapa a-bawa barra. 41Rrapa abirriny-jirrapa mu-gamagama yerrcha mbirriny-yogaja barra abirrinyu-ni, wurra jin-ngardapa jiny-ma barra rrapa jin-ngardapa jiny-bawa barra.
42“Ganapiya, lika gana ni. Ngardawa nginyipa gala marn'gi gu-yinpa barra an-nginyipa Bunggawa a-bengga. 43Wurra minypa gun-maywapa ranginy an-gata bala an-gurrimapa, minyja nipa marn'gi a-nirrarna an-gata an-ngumurda an-gugaliya ana-boga, nipa a-ganajarna a-nirrarna rraka gala nipa a-yinmiyarna gu-rrumungarna nula gun-nigipa bala. 44Gu-gurda ngacha minypa nginyipa nawanawa nyi-ni barra, ngardawa an-guna An-walkurpa An-gugaliya ana-goyburrpa gala marn'gi gu-yinpa barra nipa ana-jeka barra.
An-mujama An-guyinda~ Bama An-gubalcha Rrapa An-nerra
(Luk 12:41-48)
45“Wurra bubu-borrwa gun-guna: An-gata ana-nga an-molamola an-mujama bama jechinuwa gu-borrwuja a-workiya, ana-gata ngacha an-gugaliya nipa an-nigipa bunggawa murna a-wuna, gun-nigipa rrawa jaga a-gana barra nula, rrapa balaja burr-wu barra aburr-werranga aburr-gata bunggawa burr-yika aburr-mujama. 46Rrapa nuwurra waypa nipa bunggawa ana-jeka, minyja a-na nipa jama a-jirra, lika an-gata an-mujama gun-molamola gu-ni barra nula. 47Minyjiya, ngarla! Lika gu-gata wenga an-gata bunggawa murna a-wu barra warrpam gun-nigipa bunggawa gun-nika, barra nipa an-mujama jaga a-gana nula.
48“Wurra minyja nipa an-nerra an-mujama, nipa waygaji a-yinda gu-borrwa, ‘A-lay, an-ngaypa bunggawa a-bona gu-baykarda; gala a-yinmiya ana-jeka.’ 49Rrapa waygaji nipiya an-mujama a-garlmapa burr-bu aburr-gata aburr-werranga bunggawa burr-yika aburr-mujama, rrapa minypa balaja m-bay rrapa nganicha m-bay wugupa burrwa aburr-gata mu-nganicha aburr-babapabajinga aburr-workiya. 50Wurra minyja nipa a-yirda jama a-ji, gun-gatiya minypa nipa gala gu-borrwa a-ni, gun-gatiya gugu an-nigipa bunggawa minypa ana-jeka barra, 51a-gorndapa barra, ngardapa ngardapa a-nega barra an-gata an-mujama. Barra nipa yi-gata a-boy burrwa aburr-gata waykin aburr-molamola rrapa wupa aburr-werra, rrapa gatiya wugupa burrwa nipa barra a-rruwuja a-ni a-workiya rrapa rrirra gu-bay.