Meyali Gun-gata Minypa Gurnal Jama Aburr-ji
201“Yi-gaba waykin Wangarr burr-wu barra minypa mu-ngoyurra jama aburr-ji nula, minypa gun-guna gun-maywapa ranginy: An-gata rrawa walang a-garlmuna, ngana guna-ngarlcha a-bona, burr-menga aburr-mujama, barra minypa jama aburr-ji gurnal nipa mu-garrana a-ni gu-yigipa gu-rrawa. 2Minypa nipa a-wena burrwa burraya burr-wu barra ngardapa ngardapa mun-ngardapa rrupiya mun-mama jilpa (silver) mu-maya, minypa an-gugaliya mu-mangga a-workiya, jama a-jirra a-workiya gun-ngardapa ngorrngurra. Ganapiya, lika burr-jerrmarra gata mun-nigipa gurnal mu-jirra mu-nirra.
3“Rrapa nuwurra waypa marnnga jina-warrchinga, nipa barrwa a-bona, burr-nana aburr-werranga gala jama gubi-rrimangarna wurra borijipa aburr-ninya gu-gandin gu-gera. 4Lika a-wena burrwa, ‘Ana-goyburrpa burr-guta buburr-boy, gun-nardiya geka barra jama nyiburr-ji mun-ngaypa gurnal mun-gaba mu-jirra mu-nirra gun-ngaypa rrawa. Burraya yi-rrana gu-ni barra, jechinuwa arr-wupa barra rrupiya, minypa jama nyiburr-ji apula.’ 5Lika aburr-bona aburr-ni.
“Lika nuwurra waypa marnnga waykin jiny-ji minypa dina, rrapa barrwa jiny-jakiyana minypa jarlawurr mula gu-jirra gu-jinyjarra jiny-jinyja, nipa ana-bona, barrwa aburr-werranga burr-menga. 6Lika balngga gu-ni gu-nyiljinga, barrwa ana-bona, burr-nana aburr-werranga borijipa aburr-ninyapa. Lika a-wena burrwa, ‘An-nga nula ana-goyburrpa borijipa nyiburr-nirra nyiburr-workiya?’
7“Birripa aburr-wena nula, ‘Ngardawa gala ana-nga jama nyirr-wucharna.’
“Lika nipa a-wena burrwa, ‘Ana-goyburrpa burr-guta buburr-boy, jama buburr-ji mun-ngaypa gurnal mun-gaba mu-jirra mu-nirra.’
8“Lika nuwurra waypa yi-rrana gu-ni, nipa rrawa walang a-wena nula jaga an-guganapa, ‘Gonyja burrwa aburr-mujama yerrcha, rrapa barra burr-wu mun-birripa rrupiya, minypa jama aburr-ji. Minypa aburr-gata jama aburr-ji jurdach, birripa mu-ngoyurra mbi-ma barra; ny-yirda barra ny-boy, burr-wu barra, nuwurra waypa jurdach aburr-gata mu-ngoyurra jama aburr-ji mbi-ma barra.’
9“Ganapiya, lika aburr-gata minypa jurdach jama aburr-ji, birripa ngardapa ngardapa mbi-menga aburr-bona mun-ngardapa rrupiya mun-mama jilpa mu-maya. 10Lika aburr-gata minypa mu-ngoyurra jama aburr-ji, birripa aburr-bona gurda, jimarn jarra wana mbi-manggarna. Wurra mbi-menga mun-maywapa mun-gata mun-ngardapa rrupiya mun-mama jilpa mu-maya. 11Wurra minypa mun-gata birripa mbi-menga, birripa minypa aburr-yirrchinga nula. Lika abu-wengganana rrawa walang, 12aburr-yinanga nula, ‘A-lay, aburr-guna nginyipa jurdach burr-menga, birripa jama aburr-ji gun-baykarda ngika; wurra jarra ngayburrpa gun-baykarda jama nyiburr-ji, ji-marnnga nyin-dana, minypa ngulamgaba jiny-jamuna, yi-rrana gu-ni arrburrwa gugu. Wurra an-nga nula nyirr-mulpuna, gu-ngardapa nyirr-negarra, rrupiya nyirr-wuna ngardapa ngardapa mun-gatiya mun-maywapa? Wurra jimarn jarra ngayburrpa wana nyibu-manggarna.’
13“Wurra nipa a-wena nula an-ngardapa, ‘A-lay, japurra ngapa ny-jirra, wurra ngaypa gala ngiy-gaypungarna. Wurra minyja borrwa: Nginyipa mu-ngoyurra ny-yagurrmurra apula mun-gata nula rrupiya, minypa mun-ngardapa mun-mama jilpa mu-maya. 14Ganapiya. Ga boy mun-nginyipa. Wurra gun-ngaypa jal ngaypa ngu-wuna an-guna minypa jurdach jama a-ji, nipa mu-menga mun-maywapa rrupiya minypa nginyipa ny-menga. 15Wurra waygaji nginyipa ny-borrwuja, jimarna mun-ngaypa rrupiya ngaypa gala ngu-yinmiya minypa gun-ngaypa jal, ya? Wurra waygaji mu-werrmbarra nyi-nacha an-guna an-gugaliya, minypa ngaypa ngu-mola nula, ya?’”
16Lika Jesus gu-mungbuna a-wena, a-yinagata, “Gu-gurda ngacha minypa gun-gata ngaypa ngu-wena, ‘Aburr-gata jurdach aburr-jirra, birripa barra mu-ngoyurra aburr-ji; rrapa aburr-gata mu-ngoyurra aburr-jirra, birripa barra jurdach aburr-ji.’”
Jesus Ana-jirrapa Ana-ngardapa Ana-goma Gu-negarra A-ngurrjiyana Nipa A-juwa Barra
(Mark 10:32-34; Luk 18:31-34)
17Gun-gatiya Jesus a-bamuna Jir'uchalam (Jerusalem), nipa burr-ganyja aburr-yigipa wupa 12 gu-galiya yerrcha ngardapa, lika a-wena burrwa aburr-bamuna. 18“Buburr-galiya apula: Ngayburrpa Jir'uchalam nguburr-boya rrapa an-guna An-walkurpa An-gugaliya gatiya abi-rrimapa barra, burrbu-wu barra aburr-gata wana junggay yerrcha rrapa joborr marn'gi aburr-gunega. Rrapa birripa mari wana gubu-garra barra nula, minypa nipa a-juwa barra. 19Lika burrbu-wu barra Jentayl (Gentile) yerrcha an-guna barra birripa abu-borrkpa rrapa abu-jurrburaykujama, rrapa minypa burr-jong abi-negapa barra abi-rra. Wurra gu-gata wenga ngorrngurra abirri-jirrapa gun-ngardapa, lika nipa Wangarr ana-nyala a-jarrkarra barra rrapa wanngu a-nega.”
Mampa Buta A-wengganana Butula Jesus
(Mark 10:35-45)
20Gu-gata wenga jin-gata mampa buta Jebadi (Zebedee) bijirri-yika walkurpa yerrcha bijirri-ganyja gurda nula Jesus, lika ji-menama gu-rrana nula, a-wengganana minyja a-gunggaja achila.
21Lika Jesus jiny-yengganana, “A-jay, an-nga jal nyi-nirra?”
Nipa jiny-yinanga, “A-lay, ngaw minyja nginyipa ny-yengga, barra minypa nuwurra waypa bunggawa nyi-ni, abirri-guna abirri-ngaypa delipa yerrcha gatiya wugupa nggula bunggawa nyiburr-ni barra? Minypa nginyipa ny-jera abirri-ni barra ngguluwa, nyi-munganaguwa rrapa ny-yeyka.”
22Wurra Jesus a-wena butula, “Ana-gotipa gala marn'gi gun-nga nyirri-ngiwijarra apula. Wurra ana-gotipa ganyjarr nyirri-dimanga, ya, minypa ngaypa ngu-rrimanga? Wurra ngaypa jarra ngu-rrimanga ganyjarr, ngunabu-bu barra ngu-jortcha. Minypa gun-maywapa ranginy Ngun-anya nguna-wuna mun-guralba mun-gata mu-jerrjerrjinga mernda a-jirra ana-guyinda barra ngu-bay, wurra gun-burral minypa ngu-juwa barra. Wurra ana-gotipa gun-mola gu-gata ngacha nyirri-ma barra, ya?”
Bitipa aburr-yinanga, “Ngaw, gun-mola atila nyirri-ma barra.”
23Lika Jesus a-wena butula, “Ngaw, ngarla, ana-gotipa minypa gun-maywapa nyirri-bay barra mun-gata mun-guralba mun-guyinda an-ngaypa mernda a-jirra ana-guyinda, wurra ngaypa gala ngu-yinmiya ngu-wengga rraka ana-gotipa ng-gera nyirri-ni apula, ny-nyardapa ngu-munganaguwa rrapa ny-yerranga ngu-weyka. Wurra gu-gata ngacha gubirri-ma barra abirri-gata abirri-nga minypa nipa Ngun-anya gipa bijirri-borrwurra rrapa nawanawa a-ni butula.”
24Aburr-werranga Jesus burr-yika jawina yerrcha aburr-gata murna arr-jirra arr-jirrapa, birripa aburr-galiyana gun-gata minypa worlapa niya bitipa wupa abirri-wengganana Jesus, lika birripa minypa aburr-bachirramiyana butula. 25Wurra Jesus a-gonyjinga burrwa, aburr-bona gurda nula, lika nipa a-wena burrwa a-ni. “Ana-goyburrpa marn'gi burrwa Jentayl bunggawa an-guyinda, minypa birripa jama wana burrbu-wucha aburr-workiya. Ana-goyburrpa marn'gi burrwa aburr-gata minypa mu-ngoyurra aburr-jirra burrwa Jentayl yerrcha, minypa birripa wana aburr-negiya burrwa aburr-workiya aburr-birripa gu-galiya yerrcha. 26Wurra ana-goyburrpa gala barra nyiburr-yirda ana-gorrburrwa gu-gapa gu-guta. Wurra ana-goyburrpa jarra minyja ny-yinga ny-jata jal nyi-ni wana nyi-ni barra burrwa aburr-guna aburr-werranga, wurra jarra delipa nyi-negiya barra burrwa. 27Minyja jal nyi-ni mu-ngoyurra ny-ji barra burrwa, wurra burdak nyi-mujama nyi-ni barra burrwa, 28gun-maywapa minypa an-guna An-walkurpa An-gugaliya ana-bona ngika barra wurra gama gorlk aburr-mujama burr-nega, wurra jarra nipa barra an-mujama a-ni burrwa rrapa a-juwa barra, minypa barra burr-ma gu-galiya yerrcha nuluwa Wangarr.”
Jesus Wanngu Bijirri-negarra Abirri-gapula
(Mark 10:46-52; Luk 18:35-43)
29Gun-gata waypa Jesus rrapa aburr-yigipa jawina yerrcha gubu-bawuna aburr-garlmuna rrawa Jerikow (Jericho), aburr-jaranga gu-galiya yerrcha abu-jurrjurrmurra an-gata Jesus. 30Wurra gata gu-jarlakarr gu-rrarnba abirri-ninya abirri-jirrapa abirri-gapula. Rrapa gun-gatiya waypa bitipa gubirri-borrwurra nipa Jesus a-jarl a-bamuna, lika abirri-gonyjinga nula, “Bunggawa, a-lay, ny-junarda nipa Daybit murna biy-wuna arrburrwa, gunggaja atila, a-lay!”
31Abirri-yinagata abirri-gonyjinga nula Jesus, wurra gu-galiya yerrcha burrbu-jobujobuna, rrapa aburr-wena butula barra gun-ngap gubirri-bawa. Wurra bitipa mu-nguy burr-guya abirri-gonyjinga, “Bunggawa, a-lay, ny-junarda nipa Daybit murna biy-wuna arrburrwa, gunggaja atila, a-lay!”
32Lika Jesus a-derichinga, a-gonyjinga butula. Lika yi-gurrepa abirri-ni, bijirri-wengganana, “A-lay, ana-gotipa jal nyirri-nirra ngaypa ngu-yinmiya barra ana-gotula?”
33Bitipa abirri-wena, “Bunggawa, ngatipa jal nyirri-nirra nyirri-gana barra, ngarla!”
34Lika Jesus a-worijinga butula, lika mun-barra mu-rrimarra butula, lika gu-gata wenga gugu abirri-ganana. Ganapiya, lika abirri-jurrjurrmurra Jesus.