Jesus A-ngukurdanyjiyana Rrapa A-jayanayana A-ji
(Mark 9:2-13; Luk 9:28-36)
171Nuwurra waypa ngorrngurra abirri-jirrapa abirri-jirrapa abirri-jirrapa, lika Jesus burr-ganyja, mu-mirk waykin aburr-bona ngardapa burrwa Birta (Peter) rrapa Jeymch (James) rrapa Jon an-gata Jeymch an-nika worlapa niya. 2Gu-gata wenga abi-nana Jesus ngol gun-nerranga gu-rakaja nula, minypa bukula a-jirra japurra a-jirra minypa jin-maywapa marnnga jina-darrjinga jina-workiya, rrapa mun-nigipa mirikal mu-garlmunapa mun-gungarlcha mu-nayana mu-ji. 3Lika gu-gata wenga aburr-gata Jesus burr-yika jawina burrbi-nana gipa mu-ngoyurra abirri-guyinda Mojich (Moses) rrapa Yil'ayja (Elijah), minypa bitipa wugupa nula Jesus aburr-wena aburr-ni. 4Lika Birta a-garlmuna, a-wena nula Jesus, “A-lay, Bunggawa, minyja gun-narda gun-molamola minypa ngayburrpa nyiburr-guna wugupa ana-gorrburrwa. Minyja nginyipa jal nyi-ni, ngaypa birlapirla ng-gupa barra abirri-jirrapa gun-ngardapa: gun-ngardapa gun-nginyipa, rrapa gun-ngardapa Mojich gun-nika, rrapa gun-ngardapa Yil'ayja gun-nika.”
5Wurra gun-narda Birta burdak a-wena a-ji, nguparr gun-gata gu-jayanayana gu-ji gu-garlmunapa bin-denyjinga, rrapa ana-manyjirda aburr-galiyana, gu-nguparr wenga ana-wena burrwa, a-yinanga, “An-guna an-ngaypa Walkur ngaypa burr-guya jal ngu-nirra nula; ngaypa ngu-marrkapchinga nula. An-nardiya buburr-galiya nula!”
6Gun-narda waypa Jesus burr-yika jawina aburr-galiyana Wangarr manyjirda a-jirra a-wena burrwa, birripa burr-guya aburr-gurkuja aburr-ni, rrapa aburr-bungguna, bukula aburr-jirra gu-jel aburr-gurrmiyana aburr-ni. 7Wurra Jesus ana-bona, bin-dimarra. A-yinanga burrwa, “Buburr-garlma. Ngika buburr-gurkuja.” 8Lika waykin aburr-ganana, wurra gala ana-nga abi-nacharna, wurra jarra nipa wupa Jesus.
9Lika gatiya waypa mu-mirk wenga aburr-bupiyana gurda aburr-bamuna, Jesus burr-guya a-wena burrwa aburr-bamuna, a-yinagata burrwa, “Gala barra aburr-werranga nyiburr-wengga burrwa ana-goyburrpa geka nyibi-nana, wurra nuwurra waypa barra an-guna An-walkurpa An-gugaliya a-juwa rrapa Ngun-anya a-jarrkarra.”
10Lika birripa abu-wenggana, “A-lay, gun-gata an-nga nula aburr-gata joborr marn'gi aburr-gunega aburr-weya aburr-workiya ni gugu Yil'ayja ana-boy barra?”
11Lika nipa Jesus a-yinagata burrwa, “Ngaw. An-nerranga minypa Yil'ayja ni gugu ana-boya, rrapa gun-nga minypa mu-ngoyurra gun-nerra gu-ni nipa minypa gu-jarlapa barra, barrwa gun-molamola gu-ji barra. 12Wurra jarra ngaypa ngu-weya ana-gorrburrwa nipa an-gata gipa ana-bona. Nipa ganyjarr gu-rrimarra gun-maywapa minypa Yil'ayja, wurra gu-galiya yerrcha gala abu-malawujarna, jarra aburr-yinagata nula birripa aburr-yinmiyana jal aburr-ni. Rrapa gu-gurda ngacha minypa werra abu-bu barra an-guna An-walkurpa An-gugaliya.” 13Jesus a-yinagata a-wena burrwa, lika aburr-gatiya aburr-yigipa jawina marn'gi aburr-ni, minypa nipa a-ngurrjinga burrwa an-gata Jon bama burr-gurragaja a-workiyana.
Jesus Wanngu A-negarra An-delipa An-gata Minypa Walkwalk A-rrimarra
(Mark 9:14-29; Luk 9:37-43a)
14Ganapiya, lika gun-gatiya waypa birripa aburr-bena burrwa gu-galiya yerrcha aburr-bamagutuwiyanapa, lika an-ngardapa an-gugaliya ana-bona, ana-menama gu-rrana nula Jesus, 15minypa a-yinanga nula, “Bunggawa, gunggaja nula an-guna an-ngaypa delipa! Nipa minypa burr-guya gun-nerra gu-nirra nula gu-workiya, minypa an-jarrarderta a-nirra a-workiya. Minypa a-bamburdapa a-bunggiya a-workiya, minypa yi-gata wupa gu-bol gu-rrongga gu-jirra, rrapa minypa gu-bugula. 16Wurra ngaypa nguna-ganyja burrwa aburr-guna aburr-nginyipa jawina, wurra birripa gala aburr-yinmiyarna wanngu abi-nengarna.”
17Wurra Jesus a-wena burrwa aburr-gata, “Ana-goyburrpa nyiburr-gurdiya gorlk nyiburr-werra, ngarla! Wurra yama marr nyiburr-balcha nula Wangarr? Ngaypa gu-yinmiyapa ngaypa arr-ga barra rrapa marr ng-ga barra ana-gorrburrwa? Wurra bubu-ga gurda apula an-gata.” 18Lika Jesus burr-guya a-wena nula walkwalk an-gata delipa a-rrimarra, lika nipa a-bawuna, ana-bena, rrapa gatiya gugu nipa delipa a-molamiyana.
19Lika nuwurra waypa Jesus rrapa aburr-yigipa jawina ngardapa aburr-ni, birripa aburr-garlmuna, abu-wengganana, “A-lay, an-nga nula ngayburrpa nyiburr-barparpuna, jimarn jarra walkwalk nyibi-yerrnyjingarna?”
20-21Lika nipa a-yinanga burrwa, “Minyja ana-goyburrpa gala burr-guya marr nyiburr-balcharna, ngarla. Wurra gun-guna ngu-weya ana-gorrburrwa gun-burral: Ny-yinga ny-jata minyja marr ny-balcha, wuriya gun-gata gun-delipa, minypa mun-maywapa mun-gata gun-jong machart (mustard) mipila mu-jirra mun-gata mun-delipa; wurra ngardawa nginyipa marr ny-balcharra, jal nyi-ni ny-yengga nula mun-guna mun-mirk, ny-yinda nula, ‘Garlma, boy gu-guna wenga yi-gata,’ rrapa minypa mun-mirk mu-yirdiya barra m-boy. Minypa gala barra gun-nga gun-derta gu-ni nggula.”
Jesus Barrwa A-ngurrjiyana Nipa A-juwa Barra
(Mark 9:30-32; Luk 9:43b-45)
22Gun-gatiya waypa Jesus rrapa aburr-yigipa jawina gu-ngardapa aburr-negiyana aburr-ni, minypa gun-gata wana gun-bapala rrawa gun-nelangga Galali (Galilee), lika nipa a-yinanga a-wena burrwa, “A-lay, yi-gurrepa gu-jirra gu-boya an-guna An-walkurpa An-gugaliya abi-rrima barra, rrapa burrbu-wu barra, 23gu-galiya yerrcha abu-bu barra. Wurra gu-gata wenga ngorrngurra abirri-jirrapa gun-ngardapa, lika nipa Wangarr ana-nyala a-jarrkarra barra rrapa wanngu a-nega.” Jesus a-yinagata a-wena burrwa aburr-yigipa jawina, lika birripa burr-guya wargugu aburr-ni nula.
Mun-gata Rrupiya Minypa~ Burrbu-gaypuna Aburr-workiyana Wurra Gama Gorlk~ Gun-gata Nula Bala Gun-japurra
24Gu-gata wenga aburr-bena gun-gata rrawa gun-delipa gun-nelangga Gap'arniyam (Capernaum). Rrapa aburr-werranga aburr-gata minypa rrupiya burrbu-gaypuna aburr-workiyana wurra gama gorlk gun-gata nula bala gun-japurra Wangarr gun-nika, birripa aburr-bona gurda nula Birta, lika abu-wengganana, “A-lay, an-narda an-goyburrpa bunggawa nipa rrupiya m-barnjinga a-workiya gun-gata nula bala gun-japurra, waygaji gun-nyagara, ya?”
25Nipa Birta a-yinanga, “M-barnjinga, ngarla!”
Lika gatiya waypa Birta a-barrngumurra gu-bala, Jesus mu-ngoyurra a-wena, a-yinanga nula, “Jayman, a-lay, gun-guna nginyipa ny-yinmiya ny-borrwuja? Bunggawa an-guyinda gun-guna rrawa, nipa aburr-nga mbi-barnjinga nula aburr-workiya rrupiya mun-nigipa, minypa nipa dek (tax) wurley mu-nenga burrwa a-workiya? Waygaji aburr-gata aburr-yigipa walkurpa niya yerrcha, ya? Waygaji aburr-werranga, ya?”
26Birta a-yinanga nula, “Aburr-gata aburr-werranga.”
“Minyjiya,” Jesus a-yinagata, “rrapa walkurpa niya yerrcha gala joborr gu-yu burrwa rraka rrupiya mbi-barnja minypa dek, wurra gun-nyagara. 27Wurra wuriya. Wurra ngarripa gala jal arr-ni mari ay-jarlapa burrwa aburr-gata minypa rrupiya mbi-mangga aburr-workiya gun-gata nula bala gun-japurra. Wurra boy bugula gu-rrarnba, galang ny-yerrnyja barra, lika an-gata mu-ngoyurra jichicha nyi-rakawa barra, an-gata minypa ngana a-jirra nginyipa barra ny-barripa rrupiya, barra nginyipa ny-boy, dek ny-barnja barra, mun-gata minypa nginyipa barra burr-wu rrapa minypa ngaypa barra nguburr-wu gun-gata nula bala gun-japurra.”