Jal Aburr-ni Gubi-na Barra Wangarr Gun-nika Ganyjarr
(Mark 8:11-13; Luk 12:54-56)
161Aburr-werranga aburr-gata Berachi (Pharisee) yerrcha rrapa Jejuchi (Sadducee) yerrcha, birripa aburr-bona gurda nula Jesus, lika aburr-wena nula, aburr-gata jimarna nipa barra burr-barlmarrk jama a-ji burrwa, jimarn jarra birripa jal aburr-ni barra abi-na rrapa marn'gi aburr-ni nula minypa Wangarr ana-jerrmarra. Wurra birripa jarra jal aburr-ni minypa nipa a-yinmiya barra a-yolkiya, rrapa birripa barra mari gubu-garra nula. 2Wurra nipa a-yinanga burrwa, “Wolawola warrarra gu-maya gu-workiya, minypa marnnga jiy-bunggiya jiy-bamburda jiy-workiya, ana-goyburrpa nyiburr-weya nyiburr-workiya, nyiburr-yinaga, ‘Ngulam barra gun-molamola gu-ni barra, ngardawa gun-guniya warrarra gu-nirra.’ 3Wurra wolawola ngana guna-ngarlcharra guna-bamburda, minypa warrarra gu-maya, ana-goyburrpa nyiburr-weya nyiburr-workiya, ‘Geka barra yorr gu-bungga barra, ngardawa nguparr gun-jaranga gu-ni,’ nyiburr-yinagata nyiburr-workiya. Minypa ana-goyburrpa marn'gi minyja yorr gu-bungga barra rrapa minyja gun-nyagara, minypa ana-goyburrpa nyibi-nacha nyiburr-workiya nguparr rrapa marn'gi nyiburr-nirra. Wurra jarra ngaypa jama ngu-jirra ngu-workiya ana-goyburrpa gala meyali nyibu-malawa nyiburr-ni gu-yinmiya gu-nirra. 4Nyiburr-gurdiya gorlk nyiburr-werra! Ana-goyburrpa jal nyiburr-nirra nyiburr-workiya nyibi-na barra Wangarr gun-nika ganyjarr, wurra nipa gala barra nyirr-gurdagurdarra ganyjarr, wurpa lika gun-maywapa minypa gun-gata nipa jama a-ji nula Jona (Jonah) mu-ngoyurra a-ni.” A-yinagata Jesus a-wena burrwa, lika burr-bawuna a-bona; ay-bamuna.
Minypa Gun-maywapa Ranginy~ Berachi Yerrcha Rrapa Jejuchi Yerrcha Mun-burriya~ Minypa Gandichawa Mun-gurdurtcha
(Mark 8:14-21)
5Jesus rrapa aburr-yigipa jawina aburr-jurrwurra gu-gapa gu-rrarnba gun-gata bugula wana, wurra birripa aburr-bamapuna, gala rakaraka mbi-ganyjarna gurda. Gata waypa aburr-bena, 6lika Jesus a-yinanga burrwa, “Buburr-jarlapiya nula mun-gata Berachi yerrcha rrapa Jejuchi yerrcha mun-burriya, mun-gata minypa wolawola gandichawa rakaraka mu-nenga mu-workiya.”
7Gun-narda Jesus a-wena, wurra aburr-yigipa jawina aburr-wengganachichiyana gu-gapa gu-guta, minypa aburr-yinanga, “Gun-gata nipa a-wena, ngardawa rakaraka nguburr-bamapuna, ya?”
8Jesus gu-borrwurra birripa aburr-wena aburr-ni, lika a-yinagata burrwa, “Awa! Ana-goyburrpa gun-delipa wupa marr nyiburr-balcharra, ya? Wurra an-nga nula ana-goyburrpa nyiburr-weya nyiburr-nirra minypa rakaraka nyiburr-bamapuna? 9Wurra ana-goyburrpa nyiburr-gurda gala marn'gi, ya? Gun-gata minypa rakaraka arr-ngardapa arr-murna ngaypa ngu-rrumurra burrwa aburr-jaranga gu-galiya yerrcha, minypa 5,000, gun-narda ana-goyburrpa gala nyibu-borrwa, ya, minypa mu-yinmiyapa mu-ngukiyana? Minyja bubu-borrwa: Ana-goyburrpa barrwa nyibu-menga, nyibi-jolartchinga, burlupurr gu-yinmiyapa gu-ngana mu-mayana? 10Rrapa mun-gata mun-nerranga, minypa rakaraka arr-ngardapa arr-murna rrapa abirri-jirrapa ngaypa ngu-rrumurra burrwa aburr-jaranga gu-galiya yerrcha, minypa 4,000, mun-narda mu-yinmiyapa mu-ngukiyana? Barrwa ana-goyburrpa nyibu-menga, nyibu-jolartchinga, burlupurr gu-yinmiyapa gu-ngana mu-mayana, ya? 11Wurra yama nyibu-borrwungarna gun-gata ngaypa ngu-wena ana-gorrburrwa rakaraka ngika? Wurra buburr-jarlapiya nula gun-gata Berachi yerrcha rrapa Jejuchi yerrcha gun-burriya, gun-gata minypa mun-maywapa wolawola gandichawa rakaraka mu-nenga mu-workiya.”
12Gu-gata wenga Jesus burr-yika jawina marn'gi aburr-ni, minypa gun-gata nipa a-wena burrwa a-ni ngika minypa mun-gata rakaraka mu-jarrkarraja mu-workiya, wurra jarra birripa barra aburr-jarlapiya nula janguny gun-gata minypa Berachi yerrcha rrapa Jejuchi yerrcha gubi-rrimanga.
Birta (Peter) A-ngurrjinga Jesus Nipa Christ
(Mark 8:27-30; Luk 9:18-21)
13Gu-gata wenga Jesus rrapa aburr-yigipa jawina aburr-bena gun-gata rrawa gu-jirra gu-boya gu-murnangana rrawa Jechar'iya Bilipay (Caesarea Philippi) guna-jinyjarra. Gatiya aburr-bamuna, Jesus burr-wengganana aburr-yigipa jawina, “An-guna An-walkurpa An-gugaliya wurra gama gorlk aburr-yinmiya abu-ngurrjinga aburr-workiya? Birripa bama aburr-yinaga ana-nga nipa?”
14Birripa Jesus burr-yika jawina aburr-yinanga nula, “Minyja aburr-werranga aburr-weya, jimarna Jon an-gata bama burr-gurragaja a-workiyana; aburr-werranga aburr-weya, jimarna Yil'ayja (Elijah); rrapa aburr-werranga aburr-weya, jimarna Jeram'aya (Jeremiah) wurra waygaji an-nerranga an-gata an-mujaruk an-guyinda mu-ngoyurra gu-ngurrjinga a-workiyana Wangarr gun-nika.”
15Nipa a-yinagata, “Aya. Wurra ana-goyburrpa ngu-ngiya ngunabu-ngurrjinga?”
16Lika Jayman Birta a-yinanga, “Ny-jurda nginyipa Christ, Wangarr biy-yika Walkur nipa biy-rrimanga a-nirra.”
17Lika Jesus a-yinagata, “Nginyipa ny-jurda Jayman, Jona biy-yika ny-yalkurpa, Wangarr nipa wugupa nggula. Minypa gun-gata ny-yena, ngardawa an-gugaliya nyanma ngika, wurra jarra Ngun-anya waykin a-nirra nipa biy-gurdagurdarrana. 18Rrapa barrwa ngaypa ngu-wengga barra nggula minypa gun-guna: Nginyipa Birta ny-jurda ny-yelangga minypa jandarra gun-gata meyali, wurra ngaypa ng-gunaga minypa gun-maywapa gun-gurrema, minypa ngaypa nguburr-ma barra aburr-ngaypa gu-galiya yerrcha, birripa barra gun-nardiya gugu gun-gujuwa gala gu-yinmiya gu-jinyja burrwa. 19Rrapa nginyipa ngaypa ngiy-wu barra minypa gi (key), nginyipa nyi-lapkujama barra, rrapa minypa Wangarr burr-yika gu-galiya yerrcha aburr-barrnguma rrapa nipa ana-murna aburr-nipa barra aburr-workiya. Rrapa gun-nga minypa nginyipa ny-jobujoba gun-guniya rrawa, gun-narda nipa Wangarr gu-jobujoba barra yi-gaba waykin; rrapa gun-nga minypa nginyipa ny-mola nula gun-guniya rrawa, gun-narda nipa Wangarr an-mola a-ni barra nula yi-gaba waykin.”
20Lika Jesus a-wena burrwa aburr-yigipa jawina, birripa barra yongun gubi-nega gun-gata minypa nipa Christ.
Jesus A-ngurrjiyana Nipa A-juwa Barra
(Mark 8:31--9:1; Luk 9:22-27)
21Gun-nardiya gugu Jesus yarlanga a-wena burrwa a-workiyana aburr-yigipa jawina, minypa nipa a-boy barra Jir'uchalam (Jerusalem), rrapa burr-guya gun-nerra gu-ni barra nula, rrapa minypa aburr-gata mu-murna yerrcha rrapa mola wana junggay yerrcha rrapa joborr marn'gi aburr-gunega, birripa ngoyurra aburr-yerryerrmiya barra nula rrapa abu-bu barra a-juwa, rrapa minypa gu-gata wenga ngorrngurra abirri-jirrapa gun-ngardapa, lika nipa Wangarr ana-nyala a-jarrkarra barra rrapa wanngu a-nega.
22Wurra nipa Birta ana-nyala a-menga Jesus, lika a-ganyja balay ngika, lika burr-guya a-wena nula, “Bunggawa, a-lay, gun-narda ny-yena Wangarr barra gu-ngukurdanyja! Gala barra gu-yirda gu-ni nggula!”
23Wurra Jesus a-ngukurdanyjiyana, lika a-wena nula Birta, “Nguna-bawa! Ny-jurda nginyipa Jeytan (Satan) an-gata walkwalk! Nginyipa nyi-guwarga. Gun-gata ny-yena gun-narda ngika Wangarr nyanma, wurra ana-gugaliya nyanma.”
24Lika Jesus a-wena burrwa aburr-yigipa jawina, a-yinagata burrwa, “Ana-nga minyja nipa jal a-ni barra nguna-jurrjurrma, nipa an-gata gala barra nipa wupa a-borrwiya a-workiya, wurra jarra jama a-ji barra a-workiya gun-gata minypa ngaypa ngu-wu barra, rrapa mu-nguy nguna-jurrjurrmapa barra a-workiya, marrban gun-derta gu-barripa. 25Ngardawa ana-nga an-gata gala nguna-burdima, wurra minypa nipa jal a-nirra jimarna barra wanngu a-negiya, an-gata an-gugaliya jarra gun-nyagara gu-ni barra. Wurra ana-nga minyja aburr-werranga abu-bu, a-juwa, minypa nipa an-ngaypa, an-gata an-gugaliya nipa jarra wanngu a-nipa barra a-workiya. 26Minyja ana-nga an-gata an-gugaliya wana an-babalapa a-negiya gun-guna rrawa, wurra gala wanngu gun-gunega nipa gu-borrwa a-ni, nipa an-gata gala gun-nga gun-molamola guna-jeka barra nula minypa nipa jama a-ji a-workiyana, wurra gun-nyagara. Rrapa barrwa gala gun-nga rraka nipa an-gata gu-barnja, jimarna barra wanngu a-negiya. 27Ngardawa yi-gurrepa gu-jirra gu-bamburda an-guna An-walkurpa An-gugaliya ana-jeka barra burr-gujayanaya Nyanyapa niya gun-nika, rrapa minypa aburr-yigipa waykin aburr-guyinda aburr-mujaruk wugupa nula aburr-bupiya barra gurda. Lika nipa burr-wu barra wurra gama gorlk ngardapa ngardapa, minypa birripa mu-ngoyurra jama aburr-ji. 28Buburr-galiya apula; gun-guna gun-burral: Nyiburr-werranga nyiburr-gurda gala barra mu-ngoyurra nyiburr-juwa, wurra burdak an-guna An-walkurpa An-gugaliya nyibi-na barra minypa Bunggawa ana-bamburda.”