Jon A-juwuna An-gata Bama Burr-gurragaja~ A-workiyana
(Mark 6:14-29; Luk 9:7-9)
141Lika bunggawa gu-gata a-yika gu-rrawa Galali (Galilee) an-gata an-nelangga Ayrat (Herod), nipa a-galiyana janguny gu-barrjekarra nula Jesus. 2Lika nipa Ayrat a-wena burrwa aburr-yigipa aburr-mujama, a-yinanga burrwa, “An-guna an-gugaliya nipiya an-gata Jon bama burr-gurragaja a-workiyana, a-juwuna, wurra minypa gun-gujuwa gu-beybana, ana-jekarra gugu. Gu-gurdiya ngacha minypa nipa an-guna burr-barlmarrk jama a-jirra a-workiya.”
3Ayrat a-yinagata a-wena, minypa nipa a-gurkuja. Ngardawa gipa mu-ngoyurra nipa a-wena burrwa aburr-yigipa aburr-mujama, Jon abi-rrimarra, abu-bichinga, abu-jolartchinga wupa. Ngardawa jin-gata nyanma Yir'orriyach (Herodias), jin-gatiya jin-gumarrbipa niya Bilip (Philip) an-gata Ayrat an-nika worlapa niya. 4Ngardawa Jon a-wena nula a-workiyana Ayrat, a-yinagata nula, “Gun-narda gala gun-mola nginyipa n-dimanga jin-guna Yir'orriyach nipa Bilip jin-nika jin-gumarrbipa niya.” 5Gu-gurdiya nula nipa Ayrat jal a-ni a-bu barra Jon; wurra a-gurkuja burrwa wurra gama gorlk, ngardawa birripa abu-borrwurra Jon minypa nipa Wangarr an-nika an-mujaruk.
6Wurra gu-bamuna, lika janara gu-ji Ayrat gu-garrana. Minypa nipa gu-borrwurra a-ni gun-jaranga jemberr gu-ni nula minypa a-bambunggunapa, rrapa gun-narda nula nipa rrapa aburr-borrmunga nula gu-ngardapa aburr-negiyana, aburr-worlworlcha aburr-ni. Lika gatiya gugu Yir'orriyach jin-nika mu-lopa acha jina-bona, jiny-yalagiyana burrwa. Lika nipa Ayrat burr-guya a-japurramayana achila, 7lika burr-guya a-wena, gochila jin-dana, minypa nipa jiny-yu barra gun-nga minypa nipa jiny-yengga barra.
8Lika jin-gata jin-nigipa mampa acha gu-weng ngana jiny-yuna, lika jina-bona, jiny-yena, “Nguna-wu an-martparra japalana ana-guyinda Jon bama a-jirra, an-gatiya bama burr-gurragaja a-workiya.” 9Lika an-gata bunggawa, nipa wargugu a-ni, wurra gala a-yinmiyarna gu-rrumungarna gun-gata nipa gochila jin-dana; wurra aburr-gata aburr-borrmunga nula gipa aburr-galiyana nula nipa burr-guya a-wena. Ganapiya, wurra nipa a-wena burrwa aburr-mujama, barra birripa jibu-wu barra minypa nipa jiny-yena. 10Minypa nipa burr-jerrmarra, gatiya nipa Jon wupa a-ninya birripa abi-jaygorndanga, 11bama a-jirra abu-menga, lika abu-ganyja gurda an-martparra japalana ana-guyinda. Lika jibu-wuna jin-gata jin-ngamangama, lika nipa ana-ganyja, jiny-yuna jin-nigipa mampa acha.
12Rrapa Jon burr-yika jawina aburr-bona gurda, abu-menga nipa a-juwuna, lika abu-ganyja, abu-jurnumbuna aburr-ni. Lika aburr-bona, aburr-wena nula Jesus, minypa bapurr gu-yu.
Jesus Balaja Burr-wuna 5,000 Gu-galiya Yerrcha
(Mark 6:30-44; Luk 9:10-17; Jon 6:1-14)
13Gun-gatiya waypa Jesus a-galiyana Jon a-juwuna, lika nipa mu-michiyang a-gortkurrchinga, a-bona gu-werrpa, jimarn jarra ngardapa a-nirrarna rrapa a-wengganacharna Wangarr. Wurra rrawa gu-jirra gu-boya aburr-galiyana nipa ay-yinda a-bona, lika birripa aburr-gomarriyana aburr-bamuna gu-rrepara, mu-ngoyurra aburr-bena, 14nipa nuwurra jurdach. Rrapa nipa waypa a-gortkurrchinga gu-rrarnba, nipa burr-nana wurra gama gorlk aburr-gata gala aburr-ngardapa, lika a-worijinga burrwa. Lika aburr-gurderdakurderda bin-dimarra burrwa a-bona.
15Lika nuwurra balngga gu-ni, lika Jesus burr-yika jawina yi-gurrepa aburr-negiyana nula, aburr-yinanga nula, “A-lay, gipa mu-ngoyurra balngga gu-ni, wurra ngayburrpa gu-werrpa nguburr-nirra. Ngaw minyja barra nginyipa burr-jerrma aburr-guna wurra gama gorlk, minypa birripa aburr-boy, rrawa gu-jirra gu-boya mbi-ma, balaja mbi-bay?”
16Wurra Jesus a-yinanga burrwa, “Ngika barra aburr-boy. Wurra jarra ana-goyburrpa nyirrbu-wu barra mbi-bay.”
17Birripa aburr-yinagata, “Ngika, wurra mun-delipa nyibi-rrimanga, minypa rakaraka mun-delipa mun-guyinda arr-ngardapa arr-murna, minypa 5, rrapa abirri-jirrapa wupa an-delipa jichicha.”
18Wurra Jesus a-wena burrwa, “Bubu-ga gurda.” 19Lika nipa a-wena rrapa wurra gama gorlk aburr-rakaja. Lika nipa mu-menga mun-gata rakaraka arr-ngardapa arr-murna rrapa an-gata abirri-jirrapa jichicha, lika waykin a-ganana, a-japurramayana nula Wangarr. Ganapiya, lika rakaraka mu-rrumurra, lika burr-wuna aburr-yigipa jawina, birripa burrbu-wuna aburr-bona wurra gama gorlk, rrapa jichicha burr-guta. 20Minypa aburr-bulapalawa aburr-gata mbi-barra, aburr-durtchinga. Rrapa mun-nerranga mu-ngukiyana Jesus burr-yika jawina mbi-menga, wana burlupurr gu-guyinda mbi-jolartchinga, gu-ngana mu-mayana gun-gata minypa arr-jirrapa arr-murna rrapa abirri-jirrapa, minypa 12: 21Gun-narda janguny minypa aburr-gata wurra gama gorlk mbi-barra; wurpa lika mu-wurra yerrcha wupa aburr-gatiya 5,000:
Jesus Gu-bugula Gu-jonama A-bamuna
(Mark 6:45-52; Jon 6:15-21)
22Gu-gatiya wenga Jesus a-wena burrwa aburr-yigipa jawina, birripa mu-michiyang aburr-gortkurrchinga, mu-ngoyurra aburr-bona gu-gapa gu-rrarnba, minypa nipa burdak Jesus burr-jerrmarra a-ni wurra gama gorlk rrawa. 23Burr-jerrmarra a-bona, ganapiya, lika nipa a-warrchinga a-bamuna gu-bulgapulga gu-guyinda, barra ngardapa a-ni rrapa a-wenggana. Ana-munya gu-ni, nipa gatiya ngardapa niya, 24rrapa aburr-yigipa jawina gatiya gojilapa aburr-jurrwurra aburr-bamuna, rrapa michiyang gu-bartpa m-buna burrwa gu-ni, rrapa barlmarrk mirrka derta burr-negarra gu-ni.
25Gu-gatiya wenga gugu ngana guna-ngarlcha guna-bamuna, Jesus ana-bona burrwa, gu-bugula gu-jonama ana-jarl ana-bamuna. 26Wurra gun-gatiya waypa aburr-yigipa jawina abi-nana gu-bugula waykin ana-bamuna, birripa aburr-gurkuja aburr-ni burr-guya. Aburr-gonyjinga, aburr-yinanga, “Waw! An-gata walkwalk!”
27Wurra warrika waya nipa ana-wena burrwa, “Nyiburr-molamola buburr-ni. Ngaypa, ngarla! Ganapa buburr-gurkuja.”
28Wurra Birta a-yinanga nula, “Bunggawa, minyja ny-jurda nginyipa, wengga apula, barra ngaypa gu-bugula waykin ngiy-bamba, ngu-bengga nggula.”
29Jesus a-yinagata nula, “Guwa.” Lika Birta a-gortkurrchinga, lika gu-bugula waykin a-jarlabiyana, a-bona nula Jesus. 30Wurra gu-gata wenga nipa gu-borrwurra gun-gata barlmarrk wana gu-bena, lika a-gurkuja, rrapa a-guybunapa a-bamuna, a-gonyjinga, “Bunggawa! Gunggaja apula!”
31Warrika waya Jesus a-merndagarlmuna, a-rrimarra. A-yinagata nula, “Ny-junarda marr ny-balchinga apula, an-nga nula ny-jekarra?” 32Lika gatiya waypa abirri-gortkurrchinga mu-michiyang, nipa barlmarrk gu-derichinga.
33Lika aburr-gatiya mu-michiyang mu-gochila aburr-marrngoypiyana nula Jesus, minypa aburr-yinanga nula, “Gun-burral nginyipa Wangarr biy-yika Walkur.”
Aburr-gurderdakurderda~ Rrawa Gan'echarat (Gennesaret) Aburr-nirra~ Jesus Wanngu Burr-negarra
(Mark 6:53-56)
34Ganapiya, lika gu-gata wenga birripa aburr-bena gu-gapa gu-rrarnba rrawa gun-gata gun-nelangga Gan'echarat (Gennesaret). 35Rrapa gu-galiya yerrcha gu-gata burr-yika gu-rrawa, birripa waypa abu-malawurra Jesus, burrbi-jerrmarra rrawa gu-jirra gu-boya, burrbu-ganyja gurda nula aburr-gurderdakurderda yerrcha, 36lika aburr-ngiwija nula minyja aburr-gurderdakurderda birripa mbi-rrima murna mu-jirra mun-nigipa mirikal. Ganapiya, lika aburr-yinmiyapa aburr-gata mbi-rrimarra, aburr-bulapalawa aburr-molamiyana.